Zmena zimného času na letný nastane v nedeľu 31. marca 2024 posunutím ručičiek hodín o 1 hodinu dopredu (z 2.00 na 3.00 hod.).

Sláviť utiereň vzkriesenia vás pozývame o 5.00 hod. Hneď po nej bude nasledovať požehnanie paschálnych pokrmov pred chrámom a následne slávnostná sv. liturgia s myrovaním v cirkevno – slovanskom jazyku obetovaná za všetkých veriacich a doprevádzaná chrámovým zborom Hlahol. Jej začiatok bude cca 6.15 hod. Ďalšie sv. liturgie s myrovaním v slovenskom jazyku budú o 9.30 a 11.00 hod. Pri oboch bude požehnanie paschálnych pokrmov.

Dnes popoludní, vo Svetlú nedeľu Paschy, bude paschálna večiereň o 15.00 hod.

Vo Svetlý pondelok, prikázaný sviatok, budú sv. liturgie o 8.00, 9.30 a 11.00 hod. O 17:00 hod. veľká večiereň Paschy.

Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Zároveň je tento týždeň prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie.

Vo svetlý utorok, stredu a štvrtok bude veľká večiereň o 17.15 hod. Vo svetlý piatok o 16.45 hod.

Vo štvrtok 4. apríla bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 5. apríla bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď. V tento deň bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

Budúca sobota 6. apríla je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu o Tomášovi alebo Božieho milosrdenstva vás pozývame na Hodinku Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. Veľká večiereň bude v zmenenom čase, a to o 15.30 hod. Srdečne vás pozývame.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa pričinili o radostné a dôstojné slávenie obradov sviatkov Paschy.

Na chrám darovali tri bohuznáme osoby po 50,-€ a bohuznáme osoby 100,-€. Pán Boh vám zaplať!