Úvodník

 • Pokánie

  Čo je pokánie? Otázka, ktorú si položil nejeden z nás. Význam tohto slova pre nás je na prvý pohľad zjavný z Ježišovych výziev. Čo však znamená pre človeka dneška?

  Hebrejské slovo používané pre pokánie znamenalo v bežnej hovorovej reči „zmenu cesty, návrat po nej v protismere“, ale aj „vzdychanie či pociťovanie ľútosti“. V náboženskom jazyku to potom znamenalo odvrátenie sa od toho, čo je zlé., prinavrátenie alebo navrátenie sa k Bohu, nové orientovanie sa vo všetkom konaní.

  Veľkí bojovníci za pokánie boli starozákonní proroci. Bojovali proti povrchnej kajúcej praxi, ktorá sa veľa krát prejavovala len vonkajšími úkonmi bez vnútorného postoja. Chceli, aby sa človek obrátil vo svojom srdci a až potom prejavoval vonkajšie skutky. prorokom nešlo v prvom rade o odstránenie hriechov, ani o odstránenie hroziacich trestov, ale o nový vzťah k Bohu.

  Na prorokov naviazal Ján Krstiteľ. Jeho výzvy k pokániu sa týkali nielen očividných hriešnikov a pohanov, ale aj zdanlivo zbožných ľudí. Sám Ježiš potom vyzýval k obráteniu k novému prichádzajúcemu Božiemu kráľovstvu, ako to odznelo v dnešnom evanjeliu: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17) Ježiš zvestuje Boha, ktorý neprišiel zaplatiť cenu za odvedený výkon, ani neprišiel trestať, ale prišiel s ponukou zdarma, predovšetkým s ponukou zahladenia minulosti a s ponukou novej cesty.

  Ježišovu ponuku však mnohí nechceli prijať. Títo ľudia sú v Biblii reprezentovaní predovšetkým postavami farizejov. Tí očakávali uznanie zy svoju snahu a nie odpustenie. Myslia si, že ich doterajšie plnenie zákona ich pred náboženskými zmenami chráni. Ďalším reprezentantom tých, ktorí nechcú prijať Ježišove výzvy, je postava boháča. Nedokáže sa odpútať od svojho majetku, ktorý mu dáva momentálnu istotu. Oba typy, duchovne bohatý farizej a hmotne bohatý boháč, sú síce v oblasti pokánia pozývaní k niečomu inému, ale ich problém je v podstate rovnaký: nedokážu sa odpútať od hodnôt, o ktoré sa doposiaľ opierali.

  Jadrom pokánia je neustála revízia svojho doterajšieho smeru každodennej životnej cesty. Odmietnutie pokánia, nekajúcnosť, znamená nerevidovanie smeru svojej cesty. Znamená upravovanie skutočnosti podľa seba, znamená uberanie sa svojvoľnou cestou, ktorá nemusí mať žiadnu perspektívu. Cestou, ktorá je možno momentálne cestou menšieho odporu, ale ktorá môže skončiť niekde v priepasti dejín.

  Aj my sme pozvaní k revízii vlastných životov. Aj pre nás zaznieva toto slovo, ktoré nás chce nasmerovať na správnu cestu, po ktorej môžeme kráčať spoločne s Kristom, lebo on je tým Božím kráľovstvom, do ktorého nás pokánie privádza. Ak chceme žiť novú perspektívu života, bez pokánia, bez Ježiša Krista sa to nedá. Všetkým nám prajem šťastné vykročenie v ústrety novému životu.

  o. Peter Kačur

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 13. januáru 2019

  Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie.

  Budúcu nedeľu 20. januára bude naša farská zbierka na dokončenie stavby.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod., detská sv. liturgia o 17:30 hod. a po nej stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov. V sobotu bude večiereň o 17:00 hod.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na modlitbové stretnutie v utorok 15. januára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

  Vo štvrtok 17. januára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho ostatkov.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii, ostatní zakúpiť vzadu zo stolíka za zmenenú cenu 0,80,-€. Na stolíku nájdete na predaj nový časopis Milujte sa!, ktorý si môžete zakúpiť za cenu 1,50,-€. Okrem toho tam nájdete aj nové číslo farského Informátora.

  Pozývame vás na fatimskú sobotu nášho prešovského dekanátu. Uskutoční sa v sobotu 2. februára v Ľutine. Kto by mal záujem ísť, nech sa príde nahlásiť do sakristie chrámu a zaplatí zálohu 2,-€.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA