Úvodník

 • Mýtnik a farizej

  V období prípravy kresťanov na Veľký pôst nám naša Cirkev po nedeli o Zachejovi predkladá nedeľu o mýtnikovi a farizejovi. Podľa cirkevných otcov je pokánie návratom k tajomstvu nášho osobného svätého krstu. Preto je dôležité ponoriť sa do tajomstva pokánia ako do mora, aby sme boli schopní vidieť krásu, veľkosť, nekonečnosť a vznešenosť lásky Boha k človeku a celému svetu.

  Biblická postava Zacheja nám dopomohla odkryť prvý a základný aspekt kresťanského pokánia, ktorým je túžba po Bohu. Celý týždeň sme mali možnosť skúmať svoje vnútro a neustále preverovať túžby svojho srdca. Ak sme sa upevnili v túžbe po Kristovi a rozhodli sme sa pre stretnutie s ním prostredníctvom pokánia, tak je dôležité vstúpiť aj do druhého aspektu pokánia, na ktoré sa pripravujeme.

  K tomu nám pomôže podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi, ktorí prichádzajú do chrámu modliť sa. Obaja prichádzajú s túžbou, ale ich modlitba je rozličná. Farizej ďakuje Bohu za to, že nie je ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo ako aj tento mýtnik. Farizej sa vystatuje pred Bohom svojimi skutkami, že sa postí dva razy do týždňa, dáva desiatky zo všetkého, čo má. No mýtnik stojí vzadu a neodváži sa ani priblížiť a pohliadnuť očami nahor. Bije sa do pŕs a prosí Boha o zľutovanie nad hriechmi, ktoré napáchal vo svojom živote. Volá k Bohu: „Bože buď milostivý mne hriešnemu“. Svojou túžbou po Bohu a pokorným srdcom zostupuje z vrchu svojej dokonalosti, svojej slávy a svojej pýchy do pokory, ktorá ho vovádza do života v pravde pred sebou samým, pred ľuďmi i pred Bohom. Obaja mali túžbu, ale len túžba pokorného mýtnika ho privádza k pravému pokániu srdca. Mýtnikovo poníženie, zostúpenie z vrchu vlastnej dokonalosti spôsobuje, že Boh ho povyšuje k Božej dokonalosti a blaženosti Božieho dieťaťa.

  Duch farizeja veľakrát vládne v živote tohto sveta s cieľom ukázať svoju vlastnú dokonalosť, šikovnosť, slávu, priebojnosť a skutky. No naša spása nezávisí od množstva dobrých skutkov a ľudskej šikovnosti, ale na našej túžbe vzdať sa svojej slávy, pýchy a dokonalosti a zostúpiť do Pokory, ktorá nás povýši do Božej prítomnosti v Nebeskom kráľovstve. Kristus je Pokora. On je tichý a pokorný srdcom, preto sa učme žiť jeho život prostredníctvom svätých tajomstiev, Božieho slova, spoločenstva veriacich, modlitby, pôstu a pokánia. Skrze Cirkev nás Boh privedie k cieľu našej túžby, ktorým je neodmysliteľne Kristova Pascha, víťazstvo nad smrťou a naším hriechom.

  o. Miroslav Dargaj

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 17. februáru 2019

  Budúcu nedeľu 24. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

  Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani detská sv. liturgia. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň.

  V pondelok 18. februára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. februára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu v Prešove. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

  Prvá zádušná sobota bude 23. februára. Po rannej sv. liturgii slávenej za všetkých našich zosnulých bude panychída s hramotami. Po večernej sv. liturgii bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  Farnosť Povýšenia svätého Kríža Prešov – Sekčov a tím GODZONE MISSION vás pozývajú na evanjelizačný večer, ktorý sa uskutoční 22. februára so začiatkom o 18:00 hod. sv. liturgiou a programom GODZONE MISSION o 19:00 hod.

  Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou vyhlasuje verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018. Aby mohla vyhrať poštová známka Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky, všetkých vás pozývame k zapojeniu sa do ankety prostredníctvom poštového lístka s uvedením vašej poštovej adresy na: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo emailom na: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 30. apríla 2019. Lístok označte heslom ANKETA 2018. Každý účastník ankety získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2017 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo (0,80,-€) a Slovo+ (1,50,-€). Môžete si ich zakúpiť vzadu zo stolíka.

  Oznamujeme vám, že podľa rozhodnutia metropolitu Jána je od piatka 15. februára súčasťou našej farnosti filiálka Veľký Šariš, ktorá doteraz patrila pod farnosť Prešov. Počnúc dnešnou nedeľou tam budeme pravidelne sláviť sv. liturgie.

  Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
  V nedeľu 24. februára bude sv. liturgia o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš. Srdečne vás na ňu pozývame.

  Zároveň sa v túto nedeľu uskutoční zbierka pre potreby spoločenstva.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA