Úvodník

 • Začiatok indiktu

  „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ (Jn 1, 1 – 5)
  Ako jedna Kristova Cirkev prežívame začiatok cirkevného kalendárneho roka. Každý dobrý hospodár si na konci kalendárneho roka alebo na konci hospodárenia prehodnotí doterajšie obdobie, v ktorom vynakladal patričné úsilie k dosiahnutiu cieľov stanovených na začiatku. Zaujímavosťou cirkevného roka je skutočnosť, že Cirkev nehovorí o závere roka, iba o začiatku nového cirkevného roka nazývajúc ho Začiatok indiktu. V duchu slov evanjelia podľa Jána sme Bohom pozvaní objavovať pravý zmysel cirkevného roka v našom osobnom kresťanskom živote. Totiž na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Týmto spôsobom nás skrze nový cirkevný rok Boh obdarováva svojím slovom, ktoré má moc premieňať naše životy. Toto Slovo života, ktorým je sám Ježiš Kristus, je na počiatku každého cirkevného roka, do ktorého vstupujeme s novou nádejou a vierou, že On sám bude stredobodom každého úsilia vynakladaného k dosiahnutiu večného života. Kristus je pravé svetlo, ktoré svieti vo tmách a Jeho Slovo je svetlom na cestách nášho života. Počas celého cirkevného roka sa stretávame s nespočetným množstvom zástupov svätých mučeníkov, prepodobných otcov a matiek, biskupov, rehoľníkov a tých, čo zasvätili svoj život Bohu. Hneď po Ježišovi Kristovi sa stretávame s jeho matkou, ktorú oslavujeme ako Presvätú Bohorodičku, Máriu vždy Pannu. Celý rok sa v chrámoch sprítomňuje smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, pravého človeka a pravého Boha. Tajomným spôsobom a Božou mocou je nám nehodným udeľovaný Boží život a príklad mnohých svätých nás povzbudzuje k vytrvalému prijímaniu Kristovho života a k vzdávaniu sa vlastnej hriešnosti. Prostredníctvom cirkevného roka, aktívneho sviatostného života, modlitby, čítania Božieho slova, života vo farskom spoločenstve a osvojovania si spôsobu čnostného života sme vťahovaní do tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Skrze jeho život, ktorý prúdi v nás, sme aj my svetlom pre našich blízkych, priateľov a známych. Celý svet je akoby ponorený do tmy vlastného hriechu, ale Kristus a jeho Slovo vyžarujúci skrze naše myšlienky, slová a skutky je ohlasovaný v tomto svete ako pravé Svetlo pre záchranu ľudstva. Boh nás povoláva, aby sme zanechali svoj hriešny život a stali sa svedkami Slova života.
  Na záver tohto úvodného slova sa posilnime slova svätého apoštola Pavla, ktorý hovorí: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal 2, 20) Svätý apoštol Pavol zanechal starý spôsob života a obliekol si Krista, nezapadajúce Slnko, ktoré chce neustále posväcovať a osvecovať náš krehký život.

  o. Miroslav Dargaj

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 16. septembru 2018

  Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru. Budúcu nedeľu 23. septembra bude zbierka na kňazský seminár.

  Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

  Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa akcie pod názvom Objavovanie Prešova, ktoré začne dnes o 20:00 hod. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

  V pondelok 17. septembra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  V utorok 18. septembra sa uskutoční stretnutie rozvedených katolíkov u Františkánov o 17:00 hod.

  V dňoch 20. – 23. septembra sa uskutočnia hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, na ktoré vás srdečne pozývame. Vo štvrtok a piatok (20. – 21. 09.) na vedeckú konferenciu na GTF PU s predstavením 10-dielnej knižnej edície Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (kto by mal záujem o knihy z tejto edície, nech sa nahlási v sakristii). Vo štvrtok 20. septembra bude v kine Scala evanjelizačný koncert pre mladých. V sobotu 22. septembra o 10:00 hod. v Bazilike minor v Ľutine bude hlavná slávnosť – archijerejská sv. liturgia pri príležitostí 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie s hlavným hosťom a kazateľom kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi. Táto slávnosť bude vysielaná v priamom prenose RTVS. Kto by sa chcel zúčastniť, môže sa v sakristii nahlásiť na autobus. V nedeľu 23. septembra o 10:00 hod. bude archijerejská sv. liturgia na záver hlavných osláv Jubilejného roka v katedrálnom chráme. Zároveň vás prosíme o modlitby za Ďakovnú púť do Ríma, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roka.

  V sakristii si môžete predplatiť časopis Misionár na rok 2019 za cenu 13,-€ + kalendár zdarma a taktiež časopis Slovo na rok 2019 do konca októbra.

  Rodičom ponúkame možnosť objednať si pre svoje deti vo veku 6 – 10 rokov časopis Rebrík. Bližšie info nájdete na webe www.rebrik.sk.

  Aj v tomto šk. roku bude prebiehať príprava detí na prvú sv. spoveď, ktorá začne od októbra. Rodičia môžu svoje deti na prípravu nahlásiť v sakristii chrámu počas mesiaca september.

  Oznamujeme vám, že od októbra plánujeme stretnutia pre rodiny z našej farnosti. Stretávať by sme sa mali raz mesačne v priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Rodiny, ktoré by mali záujem o tieto stretnutia, nech kontaktujú o. Petra ohľadom bližších informácií.

  Hramoty si môžete odteraz obnovovať v sakristii chrámu až do konca októbra.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA