Úvodník

 • Pôstna doba je duchovným bojom

  Ježiš ide na púšť nie preto, lebo potrebuje obrátenie, ale ako človek musí prejsť touto skúškou. Evanjelista Marek o tom píše vo svojom evanjeliu: „A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ (Mk 1, 12 – 13) Ježiš ide na púšť, aby sa pripravil na svoje poslanie vo svete. Nepotrebuje obrátenie, ako človek sa potrebuje pripraviť plniť vôľu Otca. Robí to aj kvôli nám, aby sme obdŕžali milosť premôcť pokušenie.
  Táto príprava spočíva v boji proti duchu zla, t. j. proti diablovi. Aj pre nás je pôstny čas duchovným zápasom. Sme povolaní čeliť Zlému pomocou modlitby, a to v každodennom živote. Vieme, že zlo je, bohužiaľ, činné v našom bytí i okolo nás, kde sa prejavuje násilím, odmietnutím druhého, uzavretosťou, vojnami a nespravodlivosťou. Toto všetko sú skutky Zlého, zla.
  Hneď po pokušeniach na púšti začína Ježiš ohlasovať evanjelium, teda radostnú zvesť, ktorá vyžaduje od človeka obrátenie a vieru. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15) Tieto slová neznamenajú nič iné ako uverenie tejto radostnej zvesti, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Vo svojom živote potrebujeme neustále obrátenie. Potrebujeme ho každý deň a cirkev nás nabáda, aby sme sa za to modlili. Lebo nie sme nikdy dostatočne orientovaní smerom k Bohu a svoju myseľ a srdce musíme neustále smerovať k Nemu. Na to je potrebná odvaha odmietnuť všetko, čo nás od tejto cesty odrádza. Sú to hodnoty, ktoré nás mätú a vťahujú nás do nášho sebectva. Naopak, máme dôverovať Pánovi, Jeho dobrote a plánu, ktorý jeho láska má s každým z nás. Pôstna doba je časom pokánia. Áno, ale nie smútku! Je časom pokánia, nie je časom zármutku. Je to radostné a seriózne úsilie, aby sme sa vyzliekli z nášho sebectva, zo starého človeka a obnovili sa podľa milosti krstu.
  Jedine Boh nám môže darovať pravé a skutočné šťastie. Je márnosťou strácať čas a hľadať ho inde: v bohatstve, rozkošiach, moci, kariére… Božie kráľovstvo je realizáciou všetkých našich túžob, pretože je súčasne spásou človeka a slávou Boha. Sme povolaní počuť a prijať túto výzvu Ježiša k obráteniu a viere v evanjelium. Sme nabádaní vydať usilovnou cestou k Pasche, aby sme stále viac prijímali milosť od Boha, ktorý chce premeniť svet v kráľovstvo spravodlivosti, pokoja a bratstva.
  Presvätá Bohorodička nech nám pomôže žiť túto pôstnu dobu vo vernosti Božiemu slovu a v ustavičnej modlitbe ako to urobil Ježiš na púšti. Nie je to nemožné! Ide o žitie každého dňa s prianím prijať lásku, ktorá prichádza od Boha a chce premeniť náš život i celý svet.

  Na základe príhovoru pápeža
  Františka spracoval o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 18. marcu 2018

  Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru.

  Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

  Zajtra, v pondelok 19. marca, sa v našej farnosti uskutoční natáčanie relácie Týždeň s farnosťou pre TV Lux. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých, ktorí môžete prísť na 14:00 hod. do chrámu na moleben k P. P. Gojdičovi.

  V našom chráme je prítomná putovná Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky až do Veľkej noci. Uctíme si ju spoločnými liturgickými i osobnými modlitbami.

  Zdržanlivosť od mäsa je v stredu a piatok. V tieto dni vás pozývame na modlitbu pôstnych hodiniek ráno o 7:00 hod. a večer na božské služby vopredposvätených darov o 18:00 hod., v piatok o 17:30 hod.

  V pondelok, štvrtok a piatok vás po večerných sv. liturgiách pozývame modliť sa rozdelený Kánon sv. Andreja Krétskeho s poklonami. Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime po sv. liturgiách v pondelok ráno a utorok večer.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu večer bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude po kánone tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na stretnutie, a to v utorok 20. marca do Katolíckeho kruhu o 17:00 hod. Stretnutie bude formou duchovnej obnovy.

  Budúca nedeľa 25. marca je Kvetná nedeľa a zároveň prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Pred sv. liturgiou budeme požehnávať ratolesti, ktoré si prinesiete a po skončení bude myrovanie. Popoludní vám ponúkame možnosť pristúpiť k sv. spovedi pred sviatkom Paschy od 14:00 hod. V kine Scala sa v tento deň uskutoční stretnutie mladých s metropolitom Jánom. Viac informácii nájdete vzadu na plagáte. Srdečne vás naňho pozývame! Upozorňujeme, že v tento deň je zmena zimného času na letný, z 2:00 hod. na 3:00 hod.!

  Pozývame vás na celomestské večeradlo pri príležitosti spomienky 30. výročia Bratislavského veľkého piatku do Chrámu Povýčenia sv. Kríža na Sekčove v nedeľu 25. marca so začiatkom o 15:00 hod. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

  Spovedať chorých pred Paschou budeme na veľký pondelok 26. marca v ranných hodinách. Dovtedy môžete svojich chorých nahlasovať v sakristii chrámu.

  Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas sviatkov, môže tak urobiť v sakristii.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA