Úvodník

 • Dočasné obmedzenie slávenia verejných bohoslužieb v našej farnosti

  Drahí bratia a sestry, veriaci našej farnosti. Ubehli už dva týždne čo sa spolu nestretávame pri spoločnom liturgickom slávení v našom chráme. Uvedomujeme si, že to nie je pre vás ľahké ostať doma a neprichádzať do chrámu. No aj napriek rôznym dôvodom, ktorými môžete argumentovať potrebu eucharistického života v tomto čase zákazu, vás chceme ubezpečiť o našich modlitbách a denno-denných požehnaniach, ktoré vysielame cez zatvorené dvere a múry chrámu k vám všetkým. Nechceme, aby to znelo ako klišé, ale v týchto dňoch je skutočne NAJLEPŠIE OSTAŤ DOMA. A ak už potrebujeme ísť von, nezabudnime si NASADIŤ RÚŠKA, aby sme chránili seba a ostatných a išli príkladom. Ako kresťania sme predsa pozvaní byť svetlom sveta a byť poslušnými nielen svojim cirkevným predstaveným, ale aj svetským predstaviteľom, za ktorých sa denno-denne modlime. Povzbudzujeme vás, aby sa tak dialo aj naďalej. Svojimi modlitbami im pomáhajme niesť toto neľahké bremeno v týchto časoch, ktoré mnohí z nás nikdy nezažili. Ubezpečujeme vás, že ani pre nás kňazov to nie je ľahká situácia. Sláviť sv. liturgie v prázdnom chráme, aj keď vieme, že mnohí ste s nami, nie je vôbec prirodzené.

  Keďže sa pomaly, ale isto, blížia sviatky Paschy – Veľkej noci, z nášho Arcibiskupského úradu v Prešove sme obdržali usmernenia, ktoré vám prinášame. Obsahujú nové informácie, ktoré sa týkajú nášho duchovného života v tomto čase obmedzení súvisiacich so šírením koronavírusu. Prinášame vám ich v tomto poradí. Prosíme vás, aby ste sa s nimi oboznámili a ich pochopením, prijatím a dodržiavaním prispeli k duchovnej pohode, ktorú teraz tak všetci veľmi potrebujeme. Všetky tieto usmernenia nájdete aj v chráme na nástenke pri vchodových dverách.

  USMERNENIE K SVIATKOM PASCHY
  A K VYSLUHOVANIU SV. SPOVEDE POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

  NÓTA APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE OHĽADOM SVIATOSTI
  ZMIERENIA V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

  DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE
  O UDEĽOVANÍ MIMORIADNYCH ODPUSTKOV VERIACIM
  V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

  Okrem toho chceme upozorniť všetkých našich seniorov, ktorí sú sami a ktorí sa možno boja výjsť vonku a nakúpiť si, aby sa nebáli kontaktovať nás a požiadať nás o pomoc. Tesne pred zákazom sláviť verejne bohoslužby sme slávnostne spustili projekt FARSKEJ CHARITY. Jej úlohou je slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú. Sme presvedčení, že teraz ste to vy, preto vám ponúkame túto formu pomoci. Tieto slová adresujeme aj všetkým vám, ktorí viete o týchto ľuďoch a ste presvedčení, že by nás oni sami nikdy o pomoc nepožiadali. Prosíme vás, informujte nás.

  PONÚKANÁ POMOC SENIOROM
  GRÉCKOKATOLÍCKEJ ARCHIEPARCHIÁLNEJ CHARITY PREŠOV

  o. Peter Kačur, správca farnosti

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 29. marcu 2020

  Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18.00 hod. bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján.

  Verejné bohoslužby sú zrušené aj naďalej, a to do odvolania. Tak o tom rozhodli biskupi v rámci Konferencie biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19. Biskupi na tento čas dišpenzujú veriacich od účasti na nedeľnej sv. liturgii. V podstate sa zákaz slávenia verejných bohoslužieb predlžuje aj na obdobie Veľkonočných sviatkov.

  Ohľadom časov slávenia veľkonočných obradov (Veľký štvrtok, Veľký piatok, Veľká sobota, Svetlá nedeľa Paschy, Svetlý pondelok) Vás budeme informovať budúci týždeň. Pripravujeme pre Vás na každý jeden z týchto dní texty modlitieb, ktoré budete môcť použiť pri spoločnej modlitbe doma. Texty budú zverejnené na tejto našej webovej stránke, odkiaľ si ich budete môcť stiahnuť a modliť sa priamo z počítača, smartfónu, tabletu či si ich vytlačiť v formáte brožúrky a následne ich použiť.

  V súvislosti s týmto nariadením sa rušia všetky verejné bohoslužby nielen v našom farskom chráme, ale aj na filiálke Veľký Šariš.

  Kňazi budeme aj naďalej sláviť sv. liturgie každý deň neverejne a obetovať ich na úmysly, ktoré sme od vás prijali na daný deň. Počas jednotlivých dní slávime bohoslužby v týchto časoch: PONDELOK, UTOROK a ŠTVRTOK o 9.00 hod., v STREDU a PIATOK o 15.00 hod., v SOBOTU o 7.00 hod. a v NEDEĽU o 10.00 hod.

  Táto situácia je ťažká pre našu farnosť aj po finančnej stránke. Keďže slávime bohoslužby bez vás, veriacich, chceme vás požiadať, ak by ste pri prípadnej návšteve chrámu mohli prispieť finančne do pokladničky, ktorá je na stene pri mrežiach alebo poprípade dať svoj milodar do obálky a vhodiť ju do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na priečelí novej farskej budovy pri súkromnom vchode (oproti vežiaku Prostějovská 37). Môžete uviesť aj účel príspevku, poprípade meno, ak to uznáte za vhodné. Prispieť môžete aj z domu formou finančného daru na farský účet (SK69 7500 0000 0040 0021 6918). Kvôli nedorozumeniam prízvukujeme, že o podporu nežiadajú kňazi ako osoby. Ide čisto o podporu chrámu či stavby, o ktorej viete, že je ešte stále na našich pleciach. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.

  Duchovne sa s nami môžete spojiť každý deň pri slávení sv. liturgie a prijať duchovné prijímanie. Pripájame modlitbu duchovného prijímania (PDF).

  Chrám bude v týchto dňoch neverejného slávenia otvorený po mreže v čase 7.00 – 19.00 hod. denne.

  Povzbudzujeme vás k sledovaniu či počúvaniu prenosov sv. liturgií cez www.logos.tv, televíziu LUX či rádio Lumen alebo cez prenosy z jednotlivých farností prostredníctvom internetu (facebook, youtube).

  Keďže sa nebudeme môcť počas istého obdobia stretávať na spoločných modlitbách, pozývame vás k spoločnej modlitbe doma v rodinách, napr. pri modlitbe sv. ruženca, utierne, večierne, čítaní a meditovaní nad Božím slovom a pod. Texty mnohých bohoslužieb nájdete v mobilnej aplikácii časoslov alebo na rovnomennej webovej stránke www.casoslov.sk.

  Informácie ohľadom krstov, pohrebov alebo ostatných náležitostí nám dávajte vedieť prostredníctvom telefónu (mobilných čísel) alebo emailom.

  V prípade nebezpečenstva smrti sme k dispozícii aj naďalej. Stačí nás kontaktovať na našich telefónnych číslach.

  o. Peter Kačur

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA