Úvodník

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva

  NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

  Sestra Faustína spozorovala vo svojej cele Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie, druhou sa dotýkal hrude. Z rúcha na prsiach vychádzali dva lúče – červený a bledší. Ježiš jej povedal:

  “Namaľuj obraz, ktorý vidíš, s týmto nápisom: Ježiš, dúfam v Teba! Prajem si, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, potom po celom svete. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, neostane zatratená. Sľubujem jej už tu na zemi víťazstvo nad nepriateľom, najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť, ako svoju česť… Domy a dokonca mestá, v ktorých sa bude tento obraz uctievať, zachovám a ochránim. Tieto dva lúče znamenajú Krv a Vodu. Bledší lúč predstavuje Vodu, ktorá duše ospravedlňuje. Červený lúč je symbolom Krvi, ktorá je životom duší… Tieto dva lúče vytryskli z hlbín môjho milosrdenstva vo chvíli, keď bolo moje zomierajúce Srdce na kríži prebodnuté kopijou. Tieto lúče ochránia duše pred hnevom môjho Otca… Odovzdám ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva pre milosti. Tou nádobou je tento obraz.”

  Pán Ježiš povedal Faustíne: “Prajem si sviatok milosrdenstva… Prvá nedeľa po Veľkej noci má byť slávená ako sviatok milosrdenstva. V ten deň vylejem more milostí na tie duše, ktoré sa priblížia k prameňu milosrdenstva. Duša, ktorá sa vyspovedá a pristúpi k sviatosti prijímania, dostane úplné odpustky svojich vín a trestov… Nijaká duša nesmie pociťovať strach priblížiť sa ku Mne. Moje milosrdenstvo je také veľké, že ani po celú večnosť ju nepochopí žiaden rozum. Je nevysvetliteľné tak pre ľudí, ako aj pre anjelov.” Ako duchovnú prípravu na sviatok milosrdenstva žiadal Ježiš vykonať si deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Pán Ježiš nadiktoval sestre Faustíne ruženec Božieho milosrdenstva. Povedal: “Ktokoľvek sa ho bude modliť, okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik, keď sa čo i len raz pomodlí tento ruženec, bude účastný milostí môjho milosrdenstva… Tým, ktorí sa tento ruženec budú modliť, chcem darovať všetko, o čo budú prosiť. Aj duše zaťatých hriešnikov naplním pokojom, ak sa budú modliť túto modlitbu. Hodina ich smrti bude šťastná.”

  Ježiš sestre Faustíne povedal: “Moje Srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom pre duše, najmä pre duše úbohých hriešnikov. Kvôli nim bývam vo svätostánku. Ako Kráľ milosrdenstva chcem duše obdariť milosťami, ale ony ich nechcú prijať. Na všetko si nájdu čas, ale prísť ku Mne a prevziať si milosti, na to im už čas neostáva. Slabá hriešna duša sa nesmie obávať priblížiť sa ku Mne, aj keby mala viac hriechov ako je piesku na zemi. Všetko sa ponorí do priepasti môjho milosrdenstva. Keď sa ku Mne duša priblíži s dôverou, naplním ju ohromnou milosťou. Duše, ktoré budú rozširovať slávu môjho milosrdenstva, budem po celý život chrániť tak, ako chráni nežná matka svoje dojča. V hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným Vykupiteľom. V tejto poslednej hodine nemá duša nič na svoju ochranu, iba moje milosrdenstvo… Čím väčší je hriešnik, o to väčšie právo má na moje milosrdenstvo… Nemôžem potrestať ani toho najväčšieho hriešnika, keď sa odvoláva na moje milosrdenstvo.”

  Ježiš: “Skôr než prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva. Kto nechce prejsť dvermi môjho milosrdenstva, musí prejsť dvermi mojej spravodlivosti… Toto je znamenie posledných čias. Potom príde deň spravodlivosti. Kým je ešte čas, nech si ľudia hľadajú útočište pri prameni milosrdenstva.”

  ÚCTA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
  Podstata
  Obraz
  Sviatok milosrdenstva
  Korunka Božieho milosrdenstva
  Hodina milosrdenstva
  Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu

  TAJOMSTVO BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
  V Starom zákone
  V Novom zákone
  V teológii
  V Denníčku sv. sestry Faustíny
  V učení Jána Pavla II.

  SV. SR. FAUSTÍNA
  Všetko o nej…

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 11. aprílu 2021

  V nedeľu 11. apríla 2021 sa o 12.00 hod. rozozvučia chrámové zvony na 10 minút za všetkých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Všetci sme pozvaní, aby sme si pri tomto zvonení na nich spomenuli vo svojich modlitbách. Prosme o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

  V nedeľu popoludní vás pozývame pokračovať v slávení Nedele Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. začneme Hodinkou Božieho milosrdenstva, nasledovať bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

  Sv. liturgie v týždni budú takto: pondelok o 18.00 hod., utorok o 7.30 hod., v stredu o 18.00 hod., vo švrtok o 7.30 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod.

  Akatist k sv. Jozefovi bude v stredu o 17.45 hod. Nezabudnime na úplné odpustky, ktoré sa na túto pobožnosť viažu.

  Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s požehnaním bude v piatok o 17.00 hod.

  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás finančne podporili, nakoľko pri neverejnom slávení bohoslužieb zažívame finančný výpadok. Podporiť nás môžete aj naďalej prostredníctvom nášho bankového účtu (SK69 7500 0000 0040 0021 6918) alebo vhodením svojho milodaru do poštovej schránky. Vopred Pán Boh zaplať za váš dar.

  V prípade akejkoľvek potreby (sv. spoveď, duchovný rozhovor a pod.) nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby sme sa vedeli dohodnúť na stretnutí. Prajeme vám požehnaný čas Paschy a hojnú radosť z Kristovho vzkriesenia. Christos voskrese!

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA