Úvodník

 • Si pripravený/á povedať: “odpúšťam ti”?

  Zvykneme hovorievať, že človek sa najlepšie učí na svojich vlastných chybách. Niekedy to však platí, inokedy nie. Záleží od chýb, ktoré robíme. Ak by sme mali aplikovať túto životnú skúsenosť na situáciu, ktorá sa odohrala v dnešnom evanjeliu, zistili by sme, že ide o ťažké učenie sa. Ak patríme medzi pozorných poslucháčov Božieho slova, zaiste nám neuniklo, ako pán hovorí o „probléme“ sluhu. Jeho problémom sú peniaze, ktoré dlhuje. Riešením problému je splatenie dlhu, ktoré však nie je možné, kvôli obrovskému obnosu peňazí. Preto ho chce jeho pán predať i s manželkou a deťmi. Reakcia sluhu je očakávaná – padá na kolená a prosí pána o ešte trochu času a dlžobu splatí. Pán však vie, že to nikdy neurobí, lebo to nie je v jeho silách, a preto robí niečo nečakané. Prepúšťa ho a oslobodzuje od dlhu. Ale toto oslobodenie už nejde ďalej. Ostáva ohraničené. Chybou sluhu,  ktorému bol dlh odpustený jeho pánom bolo to, že neaplikoval rovnaký postup voči svojmu podriadenému. Aké následky z toho plynuli? Pán vzal svoje slovo o odpustení dlhu späť a nespravodlivého sluhu dal do väzenia. Celý tento príbeh nám kladie jednu otázku: si pripravený byť ako Boh? Si pripravený zriekať sa toho, na čo máš nárok, kvôli šťastiu svojho blížneho? Si pripravený zažiť radosť z toho, keď niekomu povieš „odpúšťam ti“? Si pripravený sňať bremeno zo svojho brata či sestry? Si pripravený poučiť sa na svojich vlastných chybách a napodobniť svojho Pána? Si pripravený odpustiť blížnemu? Prečo? Lebo Otec toto pre teba robí stále, keď ho o to prosíš. Si pripravený/á byť ako Boh?

  o. Peter Kačur

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 31. júlu 2016

  – Budúcu nedeľu 7. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

  – Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

  – V pondelok večer budú modlitby matiek v sakristii a nácvik zboru v chráme, v utorok večer modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod.

  – Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto: ráno od 6:00 do 6:30 hod.; večer v pondelok – štvrtok od 17:00 do 18:00 hod.; v piatok od 15:30 do 17:30 hod. Na samotný prvý piatok 5. augusta bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

  – V sobotu 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. s myrovaním. O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo.

  – Zbierky v mesiaci august: 7. august – katechizácia a katolícke školy; 14. august – farská zbierka na stavbu fary.

  – V nedeľu 7. augusta, vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Litmanovej. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€. Autobus z našej farnosti odchádza v nedeľu ráno o 5:20 hod. z parkoviska pri COOP Jednote.

  – Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo (môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka), nové číslo Informátora (na celý mesiac august) a nový Misionár.

rozdelovac011

Svätý rok milosrdenstva

“V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.” Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka “Milosrdní ako Otec“. Zoznam brán milosrdenstvaBula Misericordiae vultus / Správy z tohto roku.

 

Modlitba na svätý rok milosrdenstva

milosrdní_ako_otec_LOGO

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.” Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak. Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA