Boh je životom, dáva život, ale berie na sebe drámu smrti. Pápež František poukazuje na príbehu vzkriesenia Lazára ako sa dáva Ježiš vidieť – ako Pán života a Ten, ktorý je schopný dať život i mŕtvym.

Ježiš mohol kľudne zamedziť smrti Lazára, ale chcel na seba vziať našu bolesť nad smrťou našich drahých a predovšetkým chcel ukázať Božiu vládu nad smrťou. V tejto pasáži evanjelia vidíme, že viera človeka a všemohúcnosť Boha, Božej lásky, sa hľadajú a nakoniec sa stretávajú. Odpoveďou Boha na spoločné zvolanie Lazárových sestier, ale i nás samých „Keby si tu bol“ nie je príhovor Boha. Odpoveďou Boha na problém smrti je JEŽIŠ! „Ja som vzkriesenie a život…“ Verte! Aj v plači verte ďalej, aj keď sa zdá, že smrť zvíťazila. Odstráňte kameň zo svojho srdca! Dovoľte Božiemu Slovu priniesť život tam, kde je smrť.

Aj dnes Ježiš opakuje: „Odstráňte kameň.“ Boh nás nestvoril pre hrob, stvoril nás pre život, krásny, dobrý a radostný život. Avšak diablovou závisťou prišla smrť na svet (Múd 2, 24). Ježiš nás prišiel vyslobodiť z jej pút. Sme teda povolaní odstrániť kamene zo všetkého, čo zaváňa smrťou: napr. častá pretvárka v živote viery je smrť; deštruktívna kritika druhých je smrť; urážka a ohováranie je smrť; marginalizácia chudobného je smrť. Pán od nás žiada, aby sme tieto kamene zo srdca odstránili a život okolo nás bude potom prekvitať. Kristus žije, a kto Ho príjme a pripúta sa k Nemu, stretáva sa so životom. Bez Krista alebo mimo Krista sa nielen život nevyskytuje, ale prepadá sa smrti.

Dovoľme teda Božiemu Slovu priniesť život tam, kde je smrť. Vzkriesenie Lazára je tiež znamením znovuzrodenia, ktoré vo veriacom uskutočňuje krst úplným zasadením do Kristovho veľkonočného tajomstva. Pôsobením a mocou Svätého Ducha je kresťan človekom, ktorý putuje životom ako nové stvorenie, je stvorený k životu a ide v ústrety životu.

Presvätá Bohorodička nech nám pomáha, aby sme boli súcitní ako Ježiš, ktorý vzal na seba našu bolesť. Každý z nás nech je nablízku tým, ktorí sú skúšaní, a stáva sa pre nich odleskom Božej lásky a láskavosti, ktorá oslobodzuje od smrti a umožňuje životu zvíťaziť.

Podľa príhovoru pápeža Františka
spracoval o. Peter Kačur