Aktuálne oznamy k 8. 12. 2013

Na modlitbu sv. ruženca vás pozývame do nášho chrámu dnes podvečer 8. decembra o 17:30 hod.

V pondelok 9. decembra sa pomodlíme po večernej sv. liturgii moleben pred narodením Ježiša Krista.

Zároveň sa v tento deň môžete zúčastniť na stretnutí s katolíckym laickým misionárom Judom Antoine a jeho rodinou z Malajzie, ktoré bude v katedrále o 16:00 hod. Viac informácií o programe nájdete vzadu na nástenke.

V stredu 11. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlíme akatist k presv. Bohorodičke v podaní nášho zboru. Po akatiste bude nácvik zboru.

V piatok 13. decembra bude po detskej sv. liturgii nácvik detského zboru.

Prosíme deti, ktoré sa chcú zapojiť do vianočnej akadémie, aby zostali po sv. liturgii o 10:00 hod. v chráme na stretnutie.

Spovedať chorých vo farnosti pred Vianocami budeme v piatok 13. decembra od 8:00 hod. Prosíme vás, aby ste nahlásili v sakristii svojich chorých do štvrtka 12. decembra do več. sv. liturgie.

Gymnázium bl. P. P. Gojdiča na ul. Bernolákova 21 v Prešove pozýva všetkých deviatakov a rodičov deň otvorených dverí dňa 11. decembra 2013. Viac informácií nájdete na letáku alebo na nástenke.

Predvianočná sv. spoveď bude tu v našom chráme v nedeľu 22. decembra od 15:00 hod.

Pripomíname vám vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. decembra po sv. liturgiách.

Prosíme tých, ktorí si ešte nevyzdvihli nové číslo Slova spolu s kalendárom na rok 2014, aby tak urobili po sv. liturgii v sakristii. Predplatiť časopis Slovo na budúci rok si môžete do dnešnej nedele 8. decembra sumou 12,50,-€.

Na predaj vám ponúkame nástenný kalendár o. baziliánov v sume 1,-€. Môžete si ho zakúpiť v sakristii.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. s exegézou zo Starého zákona a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod.

Ponúkame vám možnosť podporiť opravu dreveného chrámu v Kalnej Roztoke sumou 5,-€ (alebo akýmkoľvek milodarom). Dostanete za to symbolickú tehličku. Kto chce dať svoj milodar, môže tak urobiť v sakristii chrámu.

Na jesennú zbierku pre charitu sme prispeli sumou 245,02,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.