Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a slávenia tohtoročných sviatkov Paschy. Našim kantorom, kurátorom, bohoslovcovi, miništrantom, tým, ktorí upratovali chrám, mali na starosti výzdobu a kvety, prali rúcha a miništrantské košele, tým, ktorí vymieňali plachty, mužom, ktorí držali sviece pri strastiach, a ostatným. Všetkým, ktorí sa zapojili do spoločného slávenia Pachy, vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Všetky deti našej farnosti pozývame opäť na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Budúca sobota 13. apríla je druhá v mesiaci, preto sa budeme pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude potom obetovaná aj večerná sv. liturgia.

Otec Florián Potočňák, správca farnosti Bardejov-Vinbarg, nás poprosil o možnosť vykonať v našom chráme zbierku na dokončenie nového chrámu, ktorí tam veriaci stavajú. Zbierka na tento úmysel bude teda budúcu nedeľu 14. apríla pri obidvoch sv. liturgiách o 8.00 hod. a 10.00 hod. Milodary budú zbierať kurátori farnosti Vinbarg.

Srdečne pozývame všetkých na púť na Devín, ktorá sa v tomto roku pripravuje na sobotu 27. apríla v Chráme sv. Kríža na Devíne. Archijerejskej sv. liturgii bude predsedať prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Cirkevnoslovanská sv. liturgia sa začne o 11.00 hod. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na nástenke v chráme. Záujemcovia o púť sa môžu prihlásiť v sakristii.

Dnešnú nedeľu 7. apríla pokračujeme v našich stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, po sv. liturgii o 10.00 hod.

Dnešnú – Tomášovú nedeľu sa tak, ako každoročne uskutoční stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s vladykom Jánom. Stretnutie prebehne vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove so začiatkom o 13.30 hod. Pozývame naň aj mládež našej farnosti. Minimálna veková hranica je 13 rokov.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (7-8), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marcel Klinga, rim. kat., narodený a bývajúci v Prešove. Syn rodičov: Petra a Kvetoslavy rod.
Pasuľkovej a  Daniela Adzimová, gr. kat., narodená a bývajúca v Prešove. Dcéra rodičov:
Stanislava a Daniely rod. Magáčovej.
Ohlasujú sa dnes po tretí krát. Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli
prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.

ďalej sviatosť manželstva chcú prijať:

Viktor Žiga, gr. kat., narodený a bývajúci v Snine. Syn rodičov: Jána a Márie rod. Červeňákovej
a Lenka Beňková, gr. kat., narodená v Snine a bývajúca v Prešove. Dcéra rodičov: Pavla a Marty
rod. Jevčičovej.
Ohlasujú sa dnes po prvý krát. Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli
prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.