Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov. Všetkým účinkujúcim vo vianočnej akadémii aj koledníkom Dobrej noviny. Všetkým kurátorom, kantorom, miništrantom, tým, ktorí upratovali chrám, vyzdobovali stromčeky, mali na starosti ostatnú výzdobu. Tým, ktorí prali miništranské košele, kňazské rúcha a naozaj každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol. Pán Boh zaplať!

Hneď po sviatku Bohozjavenia vstupujeme do predpôstneho obdobia. Budúca nedeľa je už Zachejova nedeľa. V týždni od 7. januára budeme vysluhovať sviatosť zmierenia, ako počas prvopiatkového týždňa. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok utorok a stredu od 17.00 hod., vo štvrtok 16.00 hod. a v piatok 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 11. januára od 8.30 hod.

Zajtra, t.j. v pondelok 7. januára sa slávnostne otvára Metropolitné a archieparchiálne zhromaždenie archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Všetci sme na túto slávnosť srdečne pozvaní.

Všetky deti našej farnosti pozývame po prázdninovej prestávke opäť na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Sobota 12. januára je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť Večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v prvú pôstnu nedeľu 17. februára 2013. Predpokladaný termín slávnosti prvého sv. prijímania je 26. máj 2013.

V sakristii je nové číslo Slova (1), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský informátor.

Popoludňajší program: 14.30 Posväcovanie príbytkov