7. januára bolo slávnostne otvorené Metropolitné a archieparchiálne zhromaždenie. V pastierskom liste sme boli všetci pozvaní zapojiť sa svojimi návrhmi a podnetmi, ktoré môžeme v písomnej podobe a podpísané vhadzovať do pripravenej krabice vzadu v chráme (do konca februára). Pripomienky, návrhy a otázky sa môžu dotýkať ktorejkoľvek oblasti života našej cirkvi (pastorácia, liturgia, sviatosti a sviatostný život, školstvo a vyučovanie náboženstva, masmédiá, hierarchia a ďalšie).

Na Slovensku prebehne 11. – 17. februára tretí ročník Národného týždňa manželstva. Cieľom aktivít, ktoré sprevádzajú tento týždeň, je poukázať na dôležitosť manželského spolužitia v spoločnosti. V minulých rokoch sa do tejto celoslovenskej akcie zapojila aj naša farnosť organizovaním manželského bowlingového turnaja. Aj v tomto roku pozývame manželské páry našej farnosti zapojiť sa do spomínanej akcie. Turnaj prebehne v sobotu 9. februára od 15.00 hod. do 17.00 hod. (11.2. sa začína pôst). V nedeľu 10. februára pozývame manželské dvojice na večernú adoráciu o 19.00 hod., kedy sa budeme za jednotlivé manželstvá spoločne modliť a požehnávať ich. Prosíme, aby sa všetky manželské páry, ktoré majú záujem o bowlingový turnaj, prihlásili v sakristii chrámu v priebehu týždňa, kvôli zabezpečeniu dostatočného počtu dráh.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Sobota 9. februára je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť Večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v prvú pôstnu nedeľu 17. februára 2013.

V sakristii je posledné číslo Slova (2), kto si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19. Eucharistická poklona

Dary: Bohuznáma na chrám 20,- €
Z pohrebu + Jána na chrám 50,- €