• Dnešnú nedeľu popoludní bude v našom chráme predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia. Spovedať sa bude od 14.30 do 17.30 hod. Počas spovedania sa bude každú hodinu podávať aj Najsv. Eucharistia. Dnešnú nedeľu tiež pozývame mládež z farnosti (od 14 rokov) na stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s našim vladykom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove. Program začína o 13.30 hod.

  • Vstupujeme do Veľkého a strastného týždňa. V pondelok, utorok a v stredu ráno sú liturgie bezo zmeny. Večer sa budú slúžiť liturgie vopredposvätených darov.

  • V pondelok počas dňa budeme spovedať chorých našej farnosti. Ešte dnes môžete dohlásiť chorých, kde nechodievame spovedať pravidelne každý mesiac.                     .

  • V utorok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti pomazania chorých. Začne sa o 19.15 po večernej liturgii. Podmienky pristúpenia k sviatosti: spoveď a prijatie Eucharistie.
  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.

  • Spevácky zbor Hlahol bude mať tento týždeň skúšku vo štvrtok o 16.00 hod.

Svätý a veľký štvrtok,

09:30   Archijerejská svätá liturgia v katedrále

17:00   Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

18:30   Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista

Svätý a veľký piatok, prik. sviatok, prísny pôst,

07:00   Cárske časy

15:00   Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Svätá a veľká sobota, 07:30   Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe

10:00   Spoločné modlitebné stretnutie detí

17:00   Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

19:00   Čítanie zo Skutkov apoštolov

Svätá a veľká nedeľa Paschy,

05:00   Utiereň vzkriesenia

08:00   Svätá liturgia – cirkevnoslovanská

10:00   Svätá liturgia – slovenská

  • Všetky deti farnosti  pozývame na spoločné adoračné stretnutie pri Božom hrobe na Veľkú sobotu dopoludnia o 10.00 hod.

  • Týždeň od 29. marca je prvopiatkový. Keďže vysluhovanie sviatosti zmierenia pre farnosť bude v nedeľu, prvopiatkové spovedanie počas týždňa odpadáva.

  • Prekladá sa aj Fatimská sobota z 3. apríla na sobotu 10. apríla a večeradlo bude spojené s tý, ktoré je obetované za kňazov a modlitebné skupiny.

  • V sakristii je nové číslo Slova (7), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť. Vzadu na stolíku sú ostatné časopisy. Program Veľkonočných sviatkov bol v poslednom čísle informátora, ktorý bol minulú nedeľu a nájdete ho aj na našej farskej stránke www.sidlisko3.sk. V priebehu týždňa vyložíme aj malé letáčiky dozadu na stôl a bude vyvesený aj na dverách chrámu.