Dnes bude  o 17.00 hod. bude Veľká večiereň s modlitbami na kolenách.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Tento rozpis je však potrebné aktualizovať. Tí, ktorí máte záujem prichádzať a bdieť pred eucharistickým Kristom, zapíšte sa vzadu na papier do pripravenej tabuľky. Platí to pre nových ako aj doterajších modlitebníkov.

V pondelok máme sviatok Pondelok Svätého Ducha. Sv. liturgie budú v obvyklých časoch. O 17.45 hod. bude Akatist k Svätému Duchu.

V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Presvätej Bohorodičke a o 18.45 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou BM o 21.00 hod. Od 20.30 hod. bude moderovaná adorácia so spoločenstvom Máriina archa.

V piatok je voľnica. O 17.30 hod. bude detská sv. liturgia a po nej stretnutie detí pripravujúce sa na 1. sv. spoveď a ich rodičov.

Budúca sobota je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu 4. júna máme v našom chráme slávnosť prvej sv. spovede. Vás, našich veriacich, pozývame, aby ste boli účastní na prvých dvoch sv. liturgiách o 7.30 a 9.00 hod. Tretia sv. liturgia bude k dispozícii deťom a ich blízkym. Začneme o 10.30 hod. sv. spoveďou detí a budeme pokračovať slávnostnou sv. liturgiou. Upratovanie a výzdoba chrámu rodičmi bude v sobotu od 9.00 hod.

Na chrám darovali bohuznáma darkyňa 50,-€; bohuznáma rodina 50,-€ a bohuznáma rodina 100,-€. Pán Boh vám zaplať.

Ohlášky:

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby: Matúš Ivančo, gréckokatolík, bývajúci v Prešove a Zuzana Bayerová, rímskokatolíčka, bývajúca v Ostrave. Ohlasujú sa po tretí a posledný krát. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatostné manželstvo, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.