Budúcu nedeľu 4. júna bude po oboch sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá.

Dnes popoludní večiereň nebude.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov a biblická škola, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na samotný prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v stredu večer a moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu v piatok večer. Zároveň sa ho budeme modliť počas celého mesiaca jún spolu s Akatistom k Ježišovi Kristovi.

Posledná zádušná sobota bude 3. júna. Po rannej sv. liturgii bude panychída za zosnulých s čítaním hramôt. Zároveň je táto sobota fatimská. Večeradlo bude o 17:00 hod.

Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha budeme sláviť budúcu nedeľu 4. júna. Pred oboma sv. liturgiami sa spoločne pomodlime na kolenách modlitbu Kráľu nebeský. Pri oboch sv. liturgiách bude myrovanie.

Zároveň vás v tento deň 4. júna pozývame na Deň rodiny – Family day, ktorý sa uskutoční v Centre pre rodinu na Sigorde.

2. – 3. júna 2017 sa uskutoční 2. púť kresťanských zdravotníkov v Levoči, ktorú spoluorganizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorej predsedom je vladyka Milan Lach SJ. Zúčastniť sa jej môžu všetci pracovníci v zdravotníctve aj so svojimi rodinami. Záujemcovia o konferenciu nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

Do pozornosti vám dávame púť do Medugorja, ktorá bude v termíne 9. – 15. júl 2017 za cenu 200,-€. Je organizovaná o. P. Milenkým. Má ešte nejaké voľné miesta. Kto by mal záujem, môže sa nahlásiť u nás v sakristii alebo priamo uňho. Kontakt nájdete vzadu na plagáte.