Vyšlo nové číslo farského časopisu Informátor č. 15. Môžete si ho vyzdvihnúť vzadu zo stolíka.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred večernými sv. liturgiami tak ako stále. Zmena sa týka rána. Sv. spoveď bude pred rannými sv. liturgiami od 6:00 hod.

Spovedať chorých budeme v samotný prvý piatok 02. augusta 2013 od 8:30 hod.

Počas prvého piatku bude vystavená Eucharistia k celodennej adorácii.

Sobota 03. augusta 2013 je fatimská. O 17:00 hod. sa pomodlíme pobožnosť večeradla.

Pozývame vás na archieparchiálnu odpustovú slávnosť 03. – 04. augusta 2013 v Litmanovej na hore Zvir. Tí, ktorí by ste chceli ísť v nedeľu 04. augusta na túto slávnosť, môžete sa hlásiť v sakristii chrámu, zapísať sa a zaplatiť zálohu 2,-€.

Taktiež sa už teraz môžete nahlasovať na našu najväčšiu odpustovú slávnosť v Ľutine, ktorá bude 17. – 18. augusta 2013.

Vo štvrtok 01. augusta 2013 začína pôst pred sviatkom Zosnutia presv. Bohorodičky (15. august) – tzv. Spasivka. Po večerných sv. liturgiách sa budeme modliť moleben (pondelok, streda, piatok) a akatist k presv. Bohorodičke (utorok, štvrtok, sobota).

Dnes večer sa stretneme na modlitbe každodennej večierne o 18:15 hod. a eucharistickej adorácii o 19:00 hod.