Blíži sa záver mesiaca zasväteného modlitbe sv. ruženca. Dnešnú poslednú októbrovú nedeľu budú modlitbu ruženca viesť naši seniori. Pozývame aj všetkých ostatných na spoločné modlitebné stretnutie.

V stredu, po večernej sv. liturgii bude nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, stále v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Týždeň od 29. októbra je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok sa nespovedá a v piatok od 15.30 hod. Chorých spovedáme v piatok od 8.30 hod.

V prvopiatkovom týždni mesiaca november vás znova pozývame naše „Malé stavovské stretnutia“. Stretnutia sa začnú po večernej sv. liturgii. V pondelok 29. októbra pozývame na spoločné stretnutie mužov. V utorok 30. októbra bude stavovské stretnutie žien.

Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a novembrovej oktávy. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov na pomoc pre duše zosnulých od 1. do 8. 11. pri splnení obvyklých podmienok (spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých).

Zádušná sv. liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt bude vo štvrtok 1. novembra o 7.00 hod. Po nej nasleduje panychída s čítaním mien jednotlivých zosnulých z našich rodín. Kto by si ešte chcel obnoviť hramoty na tento cirkevný rok, môže tak urobiť do stredy.

Piatok 2. novembra je prvý v mesiaci preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

Sobota 3. novembra je prvá v mesiaci – fatimská, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť pobožnosť večeradla.

V sakristii je nové číslo Slova (22), kto ho má predplatené môže si preňho prísť do sakristie. Spolu s týmto číslom dostáva každý predplatiteľ aj nový nástenný kalendár. Zároveň vám oznamujeme, že už môžete v sakristii vyplatiť predplatné na nasledujúci kalendárny rok. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor. Nájdete tam aj malé sviečky v kahančekoch. Ich kúpou sa každý môže zapojiť do projektu: Sviečka za nenarodené deti. Každý deň zomrie na Slovensku pri umelom potrate 35 detí. Kúpou sviečky za symbolickú cenu 1,- € podporíte projekty Fóra života zamerané na ochranu ľudského života. K sviečke si zoberte aj malý letáčik s modlitbou za nenarodené deti.

Večerný program: 17.30 hod. Ruženec – seniori
18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona