V pondelok 28. januára sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno po sv. liturgii podľa potreby. Večer, v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok sa bude spovedať do 16.00 hod. a v piatok od 15.30 hod. Chorých spovedáme v piatok 1. februára od 8.30 hod.

Piatok 1. februára je prvý v mesiaci, preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

V sobotu 2. februára je sviatok Stritenija – Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. (csl.) a o 10.00 hod. (sl.). Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie a požehnanie hromničných sviec. Sviece treba uložiť na pripravené miesto hneď po príchode do chrámu (posväcujú sa ešte pred sv. liturgiou).

Sobota 2. februára je prvá v mesiaci – fatimská. Náš prešovský protopresbyterát má na starosti priebeh slávenia februárovej fatimskej soboty v ľutinskej bazilike minor. O 9.00 hod. sa v Ľutine začne večeradlo a po ňom o 10.00 hod. bude sv. liturgia. Z Prešova od nášho chrámu pôjde spoločný autobus do Ľutiny ráno o 8.15 hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii chrámu (cestovné 2 eurá). V našom chráme už popoludní pobožnosť večeradla nebude.

V tomto výnimočnom Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda sa konajú viaceré výnimočné aktivity. Jednou z nich je aj Národná púť Slovákov do Ríma. Národná púť sa koná v dvoch termínoch v mesiaci február (11. a 25. februára). Bližšie podrobnosti nájdete vzadu na nástenke. Prihlásiť sa môžete v sakristii, samozrejme že čím skôr, hlavne na ten prvý termín púte.

Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v prvú pôstnu nedeľu 17. februára 2013. Predpokladaný termín slávnosti prvého sv. prijímania je 26. máj 2013.

Ako už viete 7. januára bolo slávnostne otvorené Metropolitné a archieparchiálne zhromaždenie. Ide o poradné spoločenstvo (komisia) celej cirkvi, ktoré arcibiskupovi poskytuje radu v dôležitých otázkach života miestnej cirkvi a ktorý mu zároveň predsedá. V pastierskom liste zameranom k tejto historickej udalosti sme boli všetci pozvaní zapojiť sa našimi návrhmi a podnetmi, ktoré môžeme v písomnej podobe a podpísané vhadzovať do pripravenej krabice vzadu v chráme. Pripomienky, návrhy a otázky sa môžu dotýkať ktorejkoľvek oblasti života našej cirkvi (pastorácia, liturgia, sviatosti a sviatostný život, školstvo a vyučovanie náboženstva, masmédiá, hierarchia cirkvi a ďalšie).

Na Slovensku prebehne v dňoch 11. až 17. februára tretí ročník Národného týždňa manželstva. Cieľom aktivít, ktoré sprevádzajú tento týždeň, je poukázať na dôležitosť manželského spolužitia v spoločnosti. V minulých rokoch sa do tejto celoslovenskej akcie zapojila aj naša farnosť organizovaním manželského bowlingového turnaja. Aj v tomto roku pozývame manželské páry našej farnosti zapojiť sa do spomínanej akcie. Turnaj prebehne v sobotu 9. februára od 15.00 hod. do 17.00 hod. (11.2. začína pôst). V nedeľu 10. februára pozývame manželské dvojice na večernú adoráciu o 19.00 hod. kde sa budeme za jednotlivé manželstvá spoločne modliť a požehnávať ich. Prosíme, aby sa všetky manželské páry, ktoré majú záujem o bowlingový turnaj, prihlásili v sakristii chrámu v priebehu týždňa, kvôli zabezpečeniu dostatočného počtu dráh.

Dnešnú nedeľu 27. januára je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a Katolícku univerzitu – účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a pre potreby Katolíckej univerzity v Ružomberku, najmä na vybudovanie univerzitnej knižnice.

V sakristii je posledné číslo Slova (2), kto si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Vyúčtovanie hospodárenia za rok 2012 a štatistické údaje farnosti

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona