Aktuálne oznamy k 24.3.2013

Vstupujeme do Veľkého a svätého strastného týždňa. Dnešnú nedeľu popoludní bude v našom chráme predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia. Spovedať sa bude od 14.30 do 17.30 hod. Počas spovedania sa bude každú hodinu podávať aj Najsv. Eucharistia (pre tých, ktorý neboli na prijímanie pri sv. liturgii).

Zajtra, t.j. v pondelok 25. marca je veľký a prikázaný sviatok Blahoviščenija – Zvestovania Presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie

V utorok 26. marca po večernej liturgii VPD budeme vysluhovať v našej farnosti sviatosť pomazania chorých. Podmienky prijatia tejto sviatosti: vážny alebo dlhotrvajúci zdravotný problém alebo vek nad 60 rokov (v týchto prípadoch sa prijíma pomazanie chorých raz v roku). Predtým treba pristúpiť k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu.

V stredu 27. marca je posledná možnosť v tomto roku byť účastný na liturgii vopred posvätených darov.

Svätý a veľký štvrtok, 09:30 Archijerejská svätá liturgia v katedrále
17:00 Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého
18:30 Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista
Svätý a veľký piatok, prik. sviatok, prísny pôst
07:00 Cárske časy
15:00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Svätá a veľká sobota, 07:30 Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe
10:00 Spoločné modlitebné stretnutie detí
17:00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého
Svätá a veľká nedeľa Paschy,
05:00 Utiereň vzkriesenia, posv. veľkon. pokrmov
08:00 Svätá liturgia – cirkevnoslovanská, myrovanie, posv. veľkon. pokrmov
10:00 Svätá liturgia – slovenská, myrovanie, posv. veľkon. pokrmov

Všetky deti farnosti pozývame na spoločné adoračné a modlitebné stretnutie pri Božom hrobe na Veľkú sobotu dopoludnia o 10.00 hod.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (5-6), kto si ho ešte nevyzdvihol môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Je tam aj vytlačený program Veľkonočných sviatkov, ktorý si môžete zobrať do každej rodiny.

Popoludňajší program: 14.30 – cca 17.30 Predveľkonočná svätá spoveď
Obvyklý večerný program (večiereň, adorácia) už nebude

Dary:

Bohuznáme na chrám 100,- €
Bohuznáma na chrám 40,- €
Bohuznámy na chrám 30,- €
Bohuznáma na chrám 40,- €
Bohuznáma na chrám 40,- €

Pán Boh zaplať!