Vstupujeme do tretieho týždňa Veľkého pôstu – Svätej Štyridsiatnice. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Môžete dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.

V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v našom chráme slúžia Liturgie vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.

Posledný týždeň máme možnosť zapojiť sa svojimi návrhmi a podnetmi do Metropolitného zhromaždenia. Podnety môžete v písomnej podobe a podpísané vhadzovať do pripravenej škatule vzadu v chráme. Pripomienky, návrhy a otázky sa môžu dotýkať ktorejkoľvek oblasti života našej cirkvi.

Týždeň od 25. februára je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň v priebehu celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok utorok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 1. marca od 8.30 hod.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Piatok 1. marca je prvý v mesiaci, preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

Sobota 2. marca je tretia zádušná sobota v tomto roku. Ranná sv. liturgia s panychídou o 6.30 hod. bude obetovaná za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt. Táto sobota je zároveň fatimská, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla s Presv. Bohorodičkou.

Nedeľa 3. marca je tretia pôstna – Krížupoklonná. Pred liturgiami sa v strede chrámu vyloží k úcte sv. kríž a zostane tam v priebehu celého nasledujúceho týždňa.

V priestoroch Gymnázia a Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej ul. sa plánuje otvoriť jazyková škola. Ak máte záujem študovať na jazykovej škole (deti, mládež alebo dospelí), prosíme, aby ste nahlásili cudzí jazyk, o ktorý máte záujem. Kontakt: 0903 982195, riaditel@gppgpo.edu.sk (kontakt nájdete aj vzadu na nástenke).

V priebehu pôstneho času sa v katedrálnom chráme pripravuje jedna zaujímavá udalosť. Vystúpenie svetoznámeho umelca – míma Milana Sládka. Vystúpiť by mal s unikátnym predstavením nazvaným Krížová cesta. Milan Sládek sugestívnym spôsobom prežíva spolu s divákom každé zo štrnástich zastavení, ktoré vypovedajú o posledných chvíľach Ježiša Krista. Vystúpenie bude 21. marca o 18.00 hod. Keďže to nie je klasická modlitba Krížovej cesty, ale umelecké vystúpenie cena vstupného je 5 €.

Dnes po sv. liturgii o 10.00 hod. pokračujeme v ďalšom zo stretnutí prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Kto z predplatiteľov si ešte nevyzdvihol posledné číslo Slova (4), môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.00 Večiereň s kajúcim zakončením a poklonami
19.00 Eucharistická poklona