V mesiaci jún sa pri večerných sv. liturgiách modlíme pobožnosti k úcte Božského srdca. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému srdcu. Srdečne vás na tieto pobožnosti pozývame.

V pondelok 24. júna je sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Bohoslužobný poriadok sa v tento deň nemení. Sv. liturgie budú o 6.30 csl. a 18.00 sl. Pri obidvoch liturgiách bude myrovanie.

Z katedrálneho chrámu sa 2. júla chystá púť autobusom do Levoče. Kto by mal záujem pridať sa, môže sa prihlásiť buď priamo v katedrálnom chráme alebo aj u nás v sakristii. Odchod je ráno o 7.00 hod.

V sobotu 29. júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie budú v tento deň tak ako v nedeľu: o 8.00 csl. a 10.00 sl. Pri obidvoch liturgiách bude myrovanie. V tento sviatok sa doteraz pri sv. liturgiách konala aj pravidelná zbierka pre potreby Svätého Otca nazvaná Halier sv. Petra. Počnúc týmto rokom sa zbierka posúva na poslednú júnovú nedeľu a bude sa volať Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Tohto roku bude v nedeľu 30. júna.

Sobota 29. júna je zároveň poslednou v mesiaci, kedy sa zvykneme modlievať Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Keďže v sobotu večer už sv. liturgia nebude (lit. sú o 8.00 a 10.00) novénu sa pomodlíme vo štvrtok večer po sv. liturgii. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci. Na všetky tieto vaše dobré úmysly sa bude slúžiť sobotná sv. liturgia o 8.00 hod.

Nezabudnite svoje deti prihlásiť aj na Letné stretnutia mládeže v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte alebo na www.gmcbarka.sk. Deti nemusíte prihlasovať len cez farský úrad, ale môžete tak urobiť aj priamo cez webovú stránku centra. Cena päťdňového pobytu je 40 eur.

V sakristii je nové číslo Slova (13), predplatitelia si ho tam môžu vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona

Dary: p. Mlynaričová na chrám 100,- €
Z pohrebu + Alfonza na chrám 20,- €
Bohuznáma na chrám 40,- €