Dnešnú nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod. opäť pokračujeme v našich stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi.

V utorok o 18.00 hod. bude skúška speváckeho zboru – Hlahol. Najprv budú viesť večernú sv. liturgiu a po nej bude skúška pokračovať nácvikom ostatných skladieb.

Všetky deti farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Sobota 28. apríla je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci. Na všetky tieto vaše dobré úmysly sa potom bude slúžiť večerná sv. liturgia.

Budúcu nedeľu 29. apríla bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na seminár, pre podporu našich bohoslovcov.

Pozývame všetkých záujemcov na Národnú slávnosť  na Devíne, ktorá sa bude konať 29. apríla 2012 v Bratislave-Devíne.  Podstatnou súčasťou slávnosti bude Púť gréckokatolíkov na Devín pri  príležitosti uctenia si pamiatky našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Týmto zakladáme novú tradíciu cyrilometodských aprílových pútí na Devín, aby sme si pripomenuli výročie blaženej smrti sv. Metoda. Gréckokatolícku archijerejskú sv. liturgiu bude v Kostole sv. Kríža v Devíne o 10.30 hod. celebrovať vladyka Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Popoludní o 15.00 hod. bude  poďakovanie za dar sv. Cyrila a Metoda pri staroslovenskej bazilike. Moleben odslúži vladyka Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Záujemcovia o púť sa môžu prihlásiť v sakristii.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (7-8), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. V sakristii tiež ponúkame na predaj CD, ktoré vydala skupina bohoslovcov Anastazis s názvom „(Ne)možné“ v cene 7,- €.

Popoludňajší program: 18.15 hod. Večiereň 19.00 hod. Eucharistická poklona