Pozývame mládež našej farnosti na víkend v našom pastoračnom centre v Juskovej Voli. Víkendové stretnutie pre deti od 9 rokov sa začína v piatok 25. januára večer a končí sa v nedeľu 27. januára popoludní. Cena pre členov CVČ je 9 eur, pre nečlenov 15 eur.

V piatok 25. januára po Nedeli mýtnika a farizeja je voľnica.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Prvá zádušná sobota, ktorá má byť podľa liturgického poriadku pred Mäsopôstnou nedeľou (tohto roku 2. februára), sa presunie o týždeň skôr na sobotu 26. januára. V sobotu 2. februára je totiž sviatok Stretnutia Pána so Simeonom.

Sobota 26. januára je poslednou sobotou v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu budúceho týždňa môžete do pripravených košíkov vkladať svoje prosby a poďakovania. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

V nedeľu 27. januára bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a Katolícku univerzitu – účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a pre potreby Katolíckej univerzity v Ružomberku, najmä na vybudovanie univerzitnej knižnice.

Sobota 2. februára je prvá v mesiaci – fatimská. Náš prešovský protopresbyterát má na starosti priebeh slávenia februárovej fatimskej soboty v ľutinskej bazilike minor. O 9.00 hod. sa v Ľutine začne večeradlo a po ňom o 10.00 hod. bude sv. liturgia. Z Prešova od nášho chrámu pôjde spoločný autobus do Ľutiny ráno o 8.15 hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii chrámu (cestovné 2 eurá). V našom chráme už popoludní pobožnosť večeradla nebude.

V tomto výnimočnom Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda sa konajú viaceré výnimočné aktivity. Jednou z nich je aj Národná púť Slovákov do Ríma. Cieľom tejto púte je prostredníctvom návštevy bazilík a stretnutia so Svätým Otcom obnoviť a posilniť svoju duchovnú identitu. Modliť sa pri hrobe jedného zo Solúnskych bratov – sv. Cyrila. Národná púť sa koná v dvoch termínoch v mesiaci február (11. a 25. februára). Bližšie podrobnosti nájdete vzadu na nástenke. Prihlásiť sa môžete v sakristii, samozrejme že čím skôr, hlavne na ten prvý termín púte.

Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v prvú pôstnu nedeľu 17. februára 2013. Predpokladaný termín slávnosti prvého sv. prijímania je 26. máj 2013.

Ako už viete 7. januára bolo slávnostne otvorené Metropolitné a archieparchiálne zhromaždenie. Ide o poradné spoločenstvo celej cirkvi, ktoré arcibiskupovi poskytuje radu v dôležitých otázkach života miestnej cirkvi a ktorý mu zároveň predsedá. V pastierskom liste zameranom k tejto historickej udalosti sme boli všetci pozvaní zapojiť sa našimi návrhmi a podnetmi, ktoré môžeme v písomnej podobe a podpísané vhadzovať do pripravenej krabice vzadu v chráme. Pripomienky, návrhy a otázky sa môžu dotýkať ktorejkoľvek oblasti života našej cirkvi (pastorácia, liturgia, sviatosti a sviatostný život, školstvo a vyučovanie náboženstva, masmédiá, hierarchia cirkvi a ďalšie).

V sakristii je nové číslo Slova (2), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona – dnes nebude