• Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu Vianočných sviatkov. Všetkým účinkujúcim vo Vianočnej akadémii. Otcovi diakonovi za organizovanie a priebeh koledovania Dobrej noviny aj deťom, ktoré boli ochotné koledovať. Všetkým kurátorom, kantorom, miništrantom, tým ktorí upratovali chrám, vyzdobovali stromčeky, mali na starosti ostatnú výzdobu. Tým, ktorí prali miništranské košele, kňazské rúcha a naozaj každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol –  Pán Boh zaplať.

  • Týždeň, ktorý je pred nami je prvopiatkový. Spovedať sa bude ráno: každý deň (okrem štvrtku) po sv. liturgii podľa potreby a večer: v pondelok a utorok od 17.00 hod. a v piatok  od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 7. januára od 8.30 hod.

  • V stredu 5. januára je predvečer sviatku Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista. V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa a pôst (podobne ako v predvečer Narodenia Pána). To znamená, že sa zdržiavame od mäsa, môžeme sa raz do dňa najesť dosýta a okrem toho je možné dvakrát menšie občerstvenie. Ráno je sv. liturgia bezo zmeny – o 6.30 hod. Večerná bohoslužba bude trocha skôr o 17.30 hod., preto že sa slúži Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.

  • Vo štvrtok 6. januára je prikázaný sviatok Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sväté liturgie budú o 8.00 hod. cirkevnoslovanská s myrovaním a o 10. 00 hod. slovenská s myrovaním a Jordánskym svätením vody. V popoludňajších hodinách od 14.00 hod. bude posväcovanie domov.

  • Všetci, ktorí máte záujem o každoročné posvätenie domov na sviatok Zjavenia Pána (vo štvrtok 6. januára popoludní), môžete sa ešte zapísať v chráme na pripravené zoznamy vzadu na stolíku.

  • Piatok 7. januára v prvý piatok mesiaca, preto bude chrám otvorený počas celého dňa k adorácii pred Najsv. Eucharistou.
  • V sobotu 8. januára sa budeme modliť večer o 17.00 hod pobožnosť Večeradla, pretože sa  Fatimská sobota posunula o týždeň neskôr.