• Dnešnú nedeľu popoludní bude v našom chráme predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia. Spovedať sa bude od 14.30 do 17.30 hod. Počas spovedania sa bude každú hodinu podávať aj Najsv. Eucharistia. Dnešnú nedeľu tiež pozývame mládež z farnosti (od 14 rokov) na stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s našim vladykom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove. Program začína o 13.30 hod.

  • Vstupujeme do Veľkého a strastného týždňa. V pondelok, utorok a v stredu ráno sú liturgie bezo zmeny. Večer sa budú slúžiť liturgie vopredposvätených darov.

  • V pondelok 18. apríla po večernej sv. liturgii budeme v našej farnosti vysluhovať Sviatosť pomazania chorých. Podmienky prijatia tejto sviatosti: vážny alebo dlhotrvajúci zdravotný problém; alebo vek nad 60 rokov. Predtým treba pristúpiť k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tiež  tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

Svätý a veľký štvrtok, 09:30            Archijerejská svätá liturgia v katedrále

17:00   Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

18:30   Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista

Svätý a veľký piatok, prik. sviatok, prísny pôst,

07:00   Cárske časy

15:00   Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Svätá a veľká sobota, 07:30   Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe

10:00   Spoločné modlitebné stretnutie detí

17:00   Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého

Svätá a veľká nedeľa Paschy,

05:00   Utiereň vzkriesenia

08:00   Svätá liturgia – cirkevnoslovanská

10:00   Svätá liturgia – slovenská

  • Všetky deti farnosti  pozývame na spoločné adoračné a modlitebné stretnutie pri Božom hrobe na Veľkú sobotu dopoludnia o 10.00 hod.