Po veľkonočnej prestávke opäť pokračujeme v našich stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi vždy v nedeľu  po sv. liturgii o 10.00 hod.

V stredu po večernej sv. liturgii bude skúška speváckeho zboru – Hlahol.

Všetky deti našej farnosti pozývame opäťna detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Pozývame všetkých záujemcov na Národnú slávnosť  na Devíne, ktorá sa bude konať 29. apríla 2012 v Bratislave-Devíne.  Podstatnou súčasťou slávnosti bude Púť gréckokatolíkov na Devín pri  príležitosti uctenia si pamiatky našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Týmto zakladáme novú tradíciu cyrilometodských aprílových pútí na Devín, aby sme si pripomenuli výročie blaženej smrti sv. Metoda. Gréckokatolícku archijerejskú sv. liturgiu bude v Kostole sv. Kríža v Devíne o 10.30 hod. celebrovať vladyka Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Popoludní o 15.00 hod. bude  poďakovanie za dar sv. Cyrila a Metoda pri staroslovenskej bazilike. Moleben k našim svätým otcom, apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov, odslúži vladyka Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Záujemcovia o púť sa môžu prihlásiť v sakristii.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (7-8), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Okrem iného je tam teraz časopis bohoslovcov Prameň v ktorom nájdete fotografie a rozhovory s našimi budúcimi novokňazmi. V sakristii tiež ponúkame na predaj CD, ktoré vydala skupina bohoslovcov Anastazis s názvom „(Ne)možné“ v cene 7,- €. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor.