Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov v Prešove oznamuje, že najbližšie stretnutie pre záujemcov sa uskutoční dňa 16.04.2013 v Katolíckom kruhu, na Jarkovej 77, o 17. hodine. Téma: Byť zranený a vedieť odpustiť. Stretnutie povedie o. Lukáš Poklemba (kňaz z farnosti Prešov – Solivar).

V stredu 17. apríla sa po večernej sv. liturgii budeme modliť moleben k úcte nášho patróna, bl. biskupa Pavla, tak ako stále 17. – teho v mesiaci.

Všetky deti našej farnosti pozývame opäť na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Srdečne pozývame všetkých na púť na Devín, ktorá sa v tomto roku pripravuje na sobotu 27. apríla v Chráme sv. Kríža na Devíne. Archijerejskej sv. liturgii bude predsedať prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Cirkevnoslovanská sv. liturgia sa začne o 11.00 hod. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na nástenke v chráme. Záujemcovia o púť sa môžu prihlásiť v sakristii.

Dnešnú nedeľu 14. apríla, máme pri obidvoch sv. liturgiách o 8.00 hod. a 10.00 hod. zbierku o ktorú nás poprosil o. Florián Potočňák so svojimi veriacimi, na dokončenie nového chrámu na Sídlisku Vinbarg v Bardejove. Milodary budú zbierať kurátori farnosti Vinbarg.

Budúcu nedeľu 21. apríla bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár, teda na podporu našich bohoslovcov.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (7-8), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program:

18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Viktor Žiga, gr. kat., narodený a bývajúci v Snine. Syn rodičov: Jána a Márie rod. Červeňákovej a 
Lenka Beňková, gr. kat., narodená v Snine a bývajúca v Prešove. Dcéra rodičov: Pavla a Marty, rod. Jevčičovej.
Ohlasujú sa dnes po druhý krát. Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.