V Prešove sa v dňoch 15. až 28. októbra uskutočnia celomestské misie. Sú rozdelené do dvoch častí. Prvá časť od pondelka 15. do soboty 20. októbra bude prebiehať ako evanjelizácia rôznymi spôsobmi vo všetkých častiach celého mesta. Druhá časť od soboty 20. do nedele 28. októbra budú misie v jednotlivých farnostiach mesta Prešov. Keďže v našej farnosti prebiehali sv. misie v novembri 2008, teraz sa vo farnosti misie konať nebudú (minimálny odstup je desať rokov). Sme však srdečne pozvaní zúčastniť sa na misijnom programe v ktorejkoľvek farnosti pri farských misiách a tiež aj na programe v rámci celomestských misií.

Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky chceme pripraviť osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. ruženec pripravuje a vedie iná skupina. Dnešnú nedeľu 14. októbra sa budú modliť deti a mládež, 21. októbra ženy a nakoniec 28. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.

V stredu 17. októbra sa budeme po večernej sv. liturgii modliť moleben k úcte nášho patróna, bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Potom bude nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, stále v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Nedeľa 21. októbra je Misijnou nedeľou. Vo všetkých chrámoch sa pri sv. liturgiách modlí za misijné dielo a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia a tiež sa koná zbierka na pomoc misionárom po celom svete. Pozývame vás všetkých k modlitbám za misionárov a misie po celom svete. Na tento úmysel bude aj v našom chráme pri obidvoch sv. liturgiách zbierka.

Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a tiež novembrovej oktávy. Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili aj v tomto roku zádušné sv. liturgie: najbližšie na sviatok zosnulých, vo štvrtok – 1. novembra (o 7.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a tiež počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.

V sakristii chrámu ponúkame na predaj album rómskej gospelovej skupiny F6 s názvom Vzbuď sa, Boží ľud. Cena jedného CD-éčka je 8 eur.

V sakristii je nové číslo Slova (21), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský informátor.

Večerný program: 17.30 hod. Ruženec – deti a mládež
18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona