Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok 13. júla sa po več. sv. liturgii pomodlime časť Akatistu požehnania rodín (4 – 6 ikos). Po skončení budú modlitby matiek.

V stredu 15. júla začíname duchovnú prípravu pred odpustovou slávnosťou. O 17:00 hod. bude sv. ruženec, o 17:50 hod. Korunka a 18:00 hod. sv. liturgia s novokňazským požehnaním. Po sv. liturgii bude pomazanie chorých pre tých, ktorí potrebujú túto sviatosť. Vzadu na stolíku je papier, kde sa môžete zapísať za splnenia týchto podmienok: byť po sv. spovedi a počas sv. liturgie prijať Eucharistiu.

Vo štvrtok 16. júla bude o 17:00 sv. ruženec, 17:50 korunka, 18:00 sv. liturgia s novokňazským požehnaním. Po sv. liturgii veľká večiereň s lítiou sviatku bl. P. P. Gojdiča.

V piatok 17. júla máme chrámový sviatok bl. biskupa P. P. Gojdiča. 6:30 sviatočná sv. liturgia, 17:00 moleben k P.P. Gojdičovi, 17:30 sviatočná sv. liturgia, 18:30 modlitby chvál so svedectvom.

V stredu, štvrtok a piatok môžete od 17:00 hod. pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia.

V sobotu 18. júla vás pozývame na archieprachiálnu odpustovú slávnosť do Ruských Pekľan. Program: 9:15 Akatist požehnania rodín, 10:00 archijerejská sv. liturgia (po ukončení moleben k P. P. Gojdičovi). Slávnosť svojím spevom a modlitbou sprevádza náš chrámový zbor Hlahol. Večer bude o 17:00 hod. večeradlo a sv. liturgia o 18:00 tu v našom chráme.

V nedeľu 19. júla budú dve sv. liturgie ako zvyčajne o 8:00 a 10:00. Srdečne však pozývame na slávnostnú sv. liturgiu o 10:00 hod., po ktorej bude myrovanie a sprievod okolo chrámu. Večiereň v tento deň nebude. Program celej odpustovej slávnosti nájdete na plagáte vzadu i na našom farskom webe sidlisko3.sk.

Do pozornosti dávame mariánske duchovné cvičenia pre laikov v kňazskom seminári v termíne 24. – 26. júl 2015. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

Gr. kat. diecézna charita v Prešove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície asistenta/ky riaditeľa a koordinátora/ky práce s verejnosťou. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.