• Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov: kurátorom, kantorom, miništrantom, tým ktorí upratovali chrám, vyzdobovali stromčeky, mali na starosti ostatnú výzdobu, speváckemu zboru Hlahol, všetkým organizátorom a účinkujúcim vo vianočnej akadémii a pri koledovaní s Dobrou novinou. Ďakujeme tým, ktorí prali miništranské košele, kňazské rúcha, a naozaj každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol. Pán Boh zaplať!
  • Týždeň, ktorý je pred nami, je prvopiatkový. Keďže nedávno bolo predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia, spovedanie sa posúva na budúci týždeň. Ak by však niekto potreboval sviatosť zmierenia, budeme, samozrejme, k dispozícii. Spoveď chorých bude tak isto na budúci týždeň v piatok 13. januára.
  • Vo štvrtok 5. januára je predvečer Sviatku Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista. V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa a pôst (podobne ako v predvečer Narodenia Pána). To znamená, že sa zdržiavame od mäsa, môžeme sa raz do dňa najesť dosýta a dvakrát sa občerstviť. Ráno je sv. liturgia o 6.30 hod. Večerná bohoslužba bude o 17.30 hod., pretože sa slávi Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.
  • V piatok 6. januára je prikázaný Sviatok Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sväté liturgie budú o 8.00 hod. (cirkevnoslovanská) s myrovaním a o 10. 00 hod. (slovenská) s myrovaním a Jordánskym svätením vody. V popoludňajších hodinách od 14.00 hod. bude posväcovanie domov. V tento deň je voľnica.
  • Všetci, ktorí máte záujem o každoročné posvätenie domov na Sviatok Bohozjavenia (v piatok 6. januára popoludní od 14.30 hod.), môžete sa zapísať v chráme na pripravené zoznamy.
  • Sobota 7. Januára je prvá v mesiaci – fatimská, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla s Presv. Bohorodičkou.