Dôležitejší ako činnosť kňaza je jeho kňazský život.

Dôležitejšie je Kristovo pôsobenie v duši kňaza ako jeho vlastné.

Dôležitejšia je spolupráca ako snaha zvládnuť všetko sám.

Dôležitejšia je služba modlitby a slova ako služba pri stole.

Dôležitejšie je byť celý a sústredený na niekoľkých miestach ako na všetkých miestach sa ponáhľať a robiť veci polovičato.

Dôležitejšia je činnosť v jednote s inými ako sebelepšie pôsobenie v opustenosti. Teda spolupráca a nie iba práca, komúnio a nie iba akcio.

Dôležitejšie je mať plodnejší kríž ako výkonnosť.

Dôležitejší je zmysel pre celok ako sebadôležitejší čiastočný záujem.

Dôležitejšie je všetkým vydávať svedectvo o viere ako uspokojovať vžité požiadavky.

Tieto slová nádherne vyjadrujú podstatu kňazstva. Ale skúsme si odpovedať na otázku: „Kto je kňaz?“
Prvým a najdôležitejším zistením by malo byť to, že kňaz je predovšetkým bratom vo viere. Nie je vyvýšený nad všetkých ostatných a nie je ani nadradený, pokiaľ rozprávame o praxi kresťanského života. Potrebuje si neustále pripomínať, že predovšetkým patrí na stranu veriacich a že jeho miesto je uprostred Božieho ľudu. Nie je automaticky najlepším kresťanom vo farnosti. I on na vlastnej koži zažíva pokušenie zlého, ľudskú slabosť a biedu hriechu. Práve dnes je veľmi dôležité, aby farské spoločenstvo vedelo o tejto bratskej, poctivej a zápasiacej viere svojho kňaza. Preto i on potrebuje bratov a sestry vo viere. Ich angažovanosť je pre neho nutným povzbudením. Keď nevidí, že druhí berú jeho vec za svoju a nenesú ju, potom je natrvalo ohrozená i jeho odvaha k viere. Životne potrebuje vieru spoločenstva, i keď mu ju dosviedčajú iba máloktorí.
I kňaz pozoruje, že človek môže stratiť pôdu pod nohami, že Boh sa skrýva a mlčí. Jediná odpoveď duchovných Otcov pre situáciu takejto bezútešnosti znie: napriek tomu zostať verným, zotrvať pri poverení, mať trpezlivosť. Boh potom ukáže, že je tu nečakaným spôsobom, že nás vedie a nenecháva nás opustených. Boh píše rovno i na krivých riadkoch… On nás nesie, on pri nás stojí. Boh je verný.
Bratia a sestry, práve v dnešný deň, keď vyprevádzame nášho novokňaza na cestu služby, prežime moc týchto slov, že Boh je verný. Nielen kňazom, ale nám všetkým.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)