Nachádzame sa v období slávenia sviatku Pánovho vzkriesenia – Paschy. Prežili sme 40 dní Veľkého pôstu, v ktorom sme túžili po návrate domov k Otcovi a teraz 40 dní budeme oslavovať víťazstvo Krista nad smrťou, ktorým nám otvoril brány Raja – Božieho kráľovstva. Stalo sa to vďaka tomu, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). My všetci, každý jeden z nás, či to chce alebo nie, či si to uvedomuje alebo nie, či to potrebuje alebo nie, sme milovaní a tým pádom aj zachránení. Inými slovami by sme tento úryvok z Jánovho evanjelia mohli nazvať aj „najväčším prejavom Božieho milosrdenstva“. Bratia a sestry, Ježiš Kristus, narodený z Panny, ktorý prebýval tu na zemi a bol odsúdený za vlády Poncia Piláta. Kristus, umučený a ukrižovaný, pochovaný a vzkriesený tretieho dňa z hrobu, je najväčším prejavom Božieho milosrdenstva. Milosrdenstva, na ktoré sme všetci odkázaní. Ježišovo víťazstvo prichádza zadarmo. Nemôžeme si ho kúpiť dobrými skutkami, nádhernými slovami o Bohu, teologickými traktátmi či peniazmi celého sveta. Nevieme si ho zaslúžiť. Vieme ho prijať iba vierou. Lebo každý, kto uverí v Ježiša Krista, nezahynie, ale bude mať večný život. Sv. Ján Pavol II. vo svojej encyklike o Božom milosrdenstve Dives in misericordia hovorí, že milosrdenstvo je zjavené na kríži a v zmŕtvychvstaní. Ježiš práve v týchto momentoch dosahuje vrchol svojho pôsobenia. Deje sa to v samote. Ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“ (Sk 10, 38) by sa teraz sám mal dožadovať milosrdenstva a zľutovania od tých, ktorým pomohol. Nestalo sa tak však. Nedokázali mu pomôcť ani len tí, ktorí mu boli najbližší. Kristus sa obracia v celom svojom utrpení na Otca, ktorého lásku medzi ľuďmi ohlasoval a ktorého milosrdenstvo svojimi skutkami dosvedčoval. Nie je však uchránený strašného utrpenia na kríži. Toto utrpenie však zjavuje svätosť Boha. Boh Otec je plnosťou dokonalosti a lásky, keďže spravodlivosť sa zakladá na láske. Preto sa v Ježišovom utrpení a smrti prejavuje „prekypujúca hojnosť” spravodlivosti, keď hriechy človeka sú nesmierne „vyvážené” obeťou Bohočloveka. Táto spravodlivosť je úplne „podľa miery” Boha, celá pochádza z lásky, totiž z lásky Otca a Syna; taktiež celá prináša plody lásky. Božská spravodlivosť, zjavená na Kristovom kríži, je preto „podľa miery” Božej, lebo vzniká z lásky a v láske má svoju dokonalosť tým, že prináša ovocie spásy. A my toto ovocie spásy v týchto dňoch môžeme zakúsiť na svojich vlastných životoch. Pravdu, ktorú vyznal aj neveriaci Tomáš, keď zvolal: „Pán môj a Boh môj“ (Jn 20, 28). Je Ježiš Kristus pánom našich životov? Lebo ak áno, nemusíme sa báť, žeby sme boli zahanbení, lebo máme mocného Priateľa, ktorý smrťou premohol smrť! Christos voskrese!

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)