• Zajtra, t.j.  pondelok 28. februára sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno: každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod., vo štvrtok 16.00 hod. a v piatok 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok, 4. marca od 8.30 hod.

  • Všetky manželské páry prihlásené na Manželské večery, pozývame na prvé stretnutie, ktoré bude zajtra 28. februára o 18.00 hod. v jedálni základnej školy na Prostějovskej ulici (vchod zo zadu). Zo sebou si treba doniesť len písacie potreby.
  • V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sa začnú po večernej sv. liturgii. V utorok 1. marca majú stretnutie muži. V stredu 2. marca bude stavovské stretnutie žien.

  • Keďže tento prvopiatkový týždeň je aj týždňom prázdninovým, pozývame deti z farnosti na prázdninové stretko v stredu o 9.30 hod. na fare. Deti nech si so sebou prinesú na prezutie aj športovú obuv. Popoludní už nácvik detského zboru nebude.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.00 hod., po večernej sv. liturgii.
  • Sobota 5. marca je prvá sobota v mesiaci – fatimská, preto sa budeme modliť večer o 17.00 hod. pobožnosť Večeradla.

  • Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že bezprostredná príprava na tohtoročné prvé sv. prijímanie spojená so stretnutím detí a rodičov sa začne v nedeľu 13.3. t.j na prvú pôstnu nedeľu po liturgii o 10.00 hod. Prvé sv. prijímanie v našej farnosti je naplánované na nedeľu 5. júna 2011.

  • Dnešná nedeľa je posledná v mesiaci, preto je pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.
  • V sakristii je posledné číslo Slova (4), kto ho má v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.
  • Dnes popoludní bude o   18.15 – Večiereň

19.00 – Eucharistická poklona

  • Dary: Bohuznáma na chrám               40,- €

Pán Boh zaplať!

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Mário – Mikuláš  Arendáč, gr. kat., narodený a bývajúci v Starej Ľubovni. Syn rodičov  Dušana

a Emílie rod. Fedušovej    a    Martina – Helena  Oršuláková, rim. kat., narodená a bývajúca

v Prešove. Dcéra rodičov Martina a Daniely rod. Krajňákovej.

Ohlasujú sa dnes po tretí krát.

Pavol Coranič, gr. kat., narodený a bývajúci v Prešove. Syn rodičov  + Michala a Melánie rod.

Pavlušovej    a    Michaela Šandalová, gr. kat., narodená v Bardejove a bývajúca v Kružlove.

Dcéra  rodičov  Jozefa a Viery rod. Pergerovej.

Ohlasujú sa dnes po tretí krát.

Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.