Sviatosť manželstva

O sviatosti manželstva
Kresťanské manželstvo pripomína dielo stvorenia vesmíru, ktoré nachádza svoj vrchol v človekovi stvorenom na obraz a podobu Stvoriteľa a zdôrazňuje jeho spoločenskú dimenziu – človek nie je stvorený, aby bol sám. Bol povolaný, aby pracoval a ovládol zem. Preto mu bola daná pomocnica, ktorá mu bude podobná a s ktorou utvorí jedno telo.

Toto tajomstvo sa ešte viac prehlbuje, ak hovoríme „o Kristovi a Cirkvi“. V tajomstve Krista sa totiž v plnosti zjavuje vzťah stvorenia so svojím Pánom, ktorý je oveľa väčší ako stvorenie a na obraz ktorého bolo ono stvorené; on ho pred pádom zahaľoval svojou slávou a tajomne ho sprevádza týmto životom a ožiari ho v nebeskom Jeruzaleme.

Aby manželia vedeli žiť vzájomný vzťah plný lásky, bohoslužobné texty vyprosujú pre manželov pokoj, dokonalú lásku, svornosť, hojnosť dobier, umiernenosť, cudnosť, neporušené správanie, pravdu, vernosť danému slovu a stálosť vo svätej jednote, ktorá pochádza od Pána.

Kňaz je preto povinný postarať sa o tých veriacich, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva. Jeho úlohou je oboznámiť ich so zmyslom kresťanského manželstva, s jeho podstatnými znakmi jednoty a nerozlučnosti podľa dokonalej jednoty Krista s Cirkvou. Do toho spadajú aj povinnosti manželov voči sebe navzájom a k deťom.

Nahlásenie sviatosti manželstva
O prijatie sviatosti manželstva sa uchádzajú obaja snúbenci na farskom úrade po telefonicky dohovorenom stretnutí s kňazom najneskôr šesť mesiacov pred samotným sobášom. Samotná príprava pozostáva z účasti na niekoľkodňovom kurze prípravy na manželstvo v Centre pre rodinu na Sigorde, odkiaľ dostanú potvrdenie o absolvovaní tejto prípravy s následným stretnutím sa s kňazom (počet stretnutí sa aktuálne dohodne). Samotné slávenie sviatosti manželstva môže byť slávené s liturgiou alebo bez liturgie.

Sviatosť manželstva sa v našej farnosti slávi v sobotu v popoludňajších hodinách okrem pôstnych období liturgického roka.

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt