Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Budúcu nedeľu 13. novembra bude zbierka na kňazský seminár.

V utorok zakončíme dušičkovú oktávu modlitbou za zosnulých – parastasom so začiatkom o 17.30 hod. Text bude v brožúrkach.

V utorok 8. novembra máme sviatok svätého archanjela Michala a ďalších beztelesných mocností. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v pondelok po sv. liturgii.

Nácvik zboru  bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

V sobotu 12. novembra bude veľká večiereň.

Budúcu nedeľu 13. novembra budú o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie pod vedením kňazov a laikov zodpovedných za pastoráciu detí a mládeže v protopresbyterátoch Bardejov a Hrabské, pozýva mladých na Stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom, ktoré sa uskutoční v Malcove, v nedeľu 20. novembra 2022. Nosnou myšlienkou stretnutia bude: Mária vstala a ponáhľala sa. Stretnutie je bezplatné a vekovo neobmedzené. Bližšie informácie a program sú vzadu na plagáte.

Vzadu na nástenke si deti môžu zobrať nový pracovný list.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farský Informátor.

Pre potreby farnosti daroval bohuznámy darca 865,-€. Úprimne Pán Boh zaplať!