Veľká utiereň Vzkriesenia bude o 5.00 hod. s požehnaním paschálnych pokrmov. Po nej budeme sláviť cirkevnoslovanskú sv. liturgiu. O 9.00 hod. budeme sláviť slovenskú sv. liturgiu. Všetky bohoslužby vysielame online.

Všetci sme pozvaní zúťastniť sa na slávení obradov nedele Paschy z nášho katedrálneho chrámu a vytvoriť spoločenstvo s naším arcibiskupom metropolitom Jánom. O 7.00 hod. Veľká utiereň Paschy s požehnaním jedál aj s úmyslom pre všetkých veriacich a o 8.00 hod. archijerejskú sv. liturgiu. Prenos ponúka TV LOGOS  a TV LUX.

V dnešnú Svetlú a Veľkú nedeľu Paschy vás pozývame k modlitbe Veľkej večierne s čítaním sv. evanjelia o 17.00 hod.

Svetlý pondelok, 5. apríla, máme prikázaný sviatok. Sv. liturgia bude o 9.00 hod.

V ostatné dni budú sv. liturgie takto: v utorok o 7.30 hod., v stredu o 18.00 hod., vo švrtok o 7.30 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod.

V stredu o 17.30 hod. a v piatok o 17.00 hod.  sa pomodlime Veľkú večiereň.

Počas celého Svetlého týždňa je voľnica. Každý deň slávime ako nedeľu. Po každej sv. liturgii sa pomodlíme Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, ktorý zakončíme na samotnú Tomášovu nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Na samotnú Tomášovu nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva bude sv. liturgia o 9.00 hod. O 15.00 hod. vás pozývame sláviť Hodinku Božieho milosrdenstva spolu so všetkými milosťami, ktoré sa k nej viažu. Po jej skončení bude každodenná večiereň. O 18.00 hod. budú modlitby chvál s katechézou.

Každý, kto by chcel počas nasledujúceho týždňa individuálne pristúpiť k sv. spovedi, nech sa nám dopredu ozve telefonicky alebo emailom, aby sme sa vedeli dohodnúť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnom a radostnom slávení sviatkov Paschy, ktoré, aby sme na to nezabudli, trvajú 40 dní. 40 dní sme sa postili, teraz 40 dní oslavujeme radostné Kristovo vzkriesenie.

Ďalej chceme poďakovať všetkým, ktorí nás finančne podporili, nakoľko pri neverejnom slávení bohoslužieb zažívame finančný výpadok. Podporiť nás môžete aj naďalej prostredníctvom nášho bankového účtu (SK69 7500 0000 0040 0021 6918) alebo vhodením svojho milodaru do poštovej schránky. Vopred Pán Boh zaplať za váš dar.

V prípade akejkoľvek potreby nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby sme sa vedeli dohodnúť na stretnutí. Prajeme vám požehnaný Svetlý týždeň a hojnú radosť z Kristovho vzkriesenia. Christos voskrese!