Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.
Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme iba na požiadanie, keďže sme mnohí v posledných dňoch prijali sviatosť zmierenia.
V pondelok večer budú modlitby matiek.
V utorok 31. decembra bude iba jedna sv. liturgia o 18:00 hod. (ďakovná), po ktorej sa pomodlíme ďakovný akatist.
V stredu 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána a Nový kalendárny rok. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého budú o 8:00 hod. a 10:00 hod. s myrovaním.
Vo štvrtok bude tichá adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. s osobným požehnaním.
V piatok 3. januára je plne aliturgický deň. V tento deň sa pomodlíme iba Kráľovské hodinky o 7:30 hod. Sv. liturgie, celodenná adorácia, ani Korunka Božieho milosrdenstva nebudú. V tento deň je voľnica.
V sobotu 4. januára je fatimská sobota. O 17:00 hod. sa pomodlíme mariánske večeradlo.
V nedeľu 5. januára, v predvečer sviatku Bohozjavenia bude o 7:00 hod. utiereň, o 8:00 hod. a 10:00 hod. sv. liturgie, o 15:00 hod. veľká večiereň s veľkým svätením vody a o 21:00 hod. veľké povečerie s lítiou. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.
Svätenie príbytkov na sviatok Bohozjavenia Pána bude 6. januára o 13:30 hod. V prípade záujmu sa môžete zapísať na papier vzadu na stolíku.
Svoje príspevky na Dobrú novinu môžete odovzdávať v sakristii najneskôr do konca mesiaca december.