Pri všetkých dnešných sv. liturgiách je naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude mariánske večeradlo o 17.00 hod. (fatimská sobota).

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti. Veľmi vás prosíme, aby ste na prvý piatok prichádzali na sv. spoveď skôr, aby kňazi mohli sláviť sv. liturgiu a nemuseli počas nej spovedať.

V utorok 29. septembra vás pozývame po večernej sv. liturgii na biblickú hodinu. Pripravená bude opäť zaujímavá téma.

Vo štvrtok 1. októbra máme sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6.30 a o 18.00 hod. s myrovaním.

V piatok 2. októbra bude pri detskej sv. liturgii vyhodnotenie podpisových kartičiek, ktoré deti odovzdali. Vyhodnocujú sa prvé tri miesta. Ceny dostanú len tie vyžrebované deti, ktoré budú prítomné v chráme.

Prosíme rodičov detí, ktoré sa v tomto školskom roku majú pripravovať na prvú sv. spoveď, aby ich nahlasovali v sakristii chrámu. Prihlášky deti dostanú aj v školách na hodinách náboženstva.

Pozývame mladých, ktorí by mali záujem spievať v mládežníckom zbore, na pravidelné nácviky, a to v piatok o 16.00 hod. na fare.

Vzadu na stolíku nájdete nový Informátor, v ktorom predstavujeme našu farskú charitu. Jeho súčasťou je krátky dotazník, ktorý by sme potrebovali anonymne vyplniť a vhodiť ho počas týždňa do pripravenej krabičky.

Už o krátky čas si budete môcť zakúpiť stolový kalendár od Redemptoristov za cenu 2,-€.

OPATRENIA v čase KORONAVÍRUSU

Drahí bratia a sestry, ďakujeme vám, že dodržiavate pravidlá opatrení k zabráneniu šírenia koronavírusu, ale zároveň nabádame, aby sme v tom nepoľavili. To znamená, že do chrámu aj naďalej prichádzame v rúškach a s aplikovaním dezinfekcie pri vstupe. V chráme je vyznačené šachovnicové sedenie, ktoré potrebujeme rešpektovať (okrem členov spoločnej domácnosti). Aj tí, ktorí budú stáť, majú rešpektovať odstup min. 2 metre. Po naplnení kapacity chrámu je potrebné zostať vonku a dodržať rozostupy. K sv. prijímaniu prichádzame v rozostupoch, v rade stojíme s nasadením rúškom, skladáme si ho až pred kňazom, prijímame Eucharistiu na ruku, pred kňazom si ju vkladáme do úst, nasadíme si rúško a odchádzame na svoje miesto. O každej zmene, ktorá nastane, vás budeme včas informovať.