Pri východe z chrámu stretnete našich skautov, ktorých môžete podporiť zakúpením si nástenného kalendára, ktorý ponúkajú.

Dnes popoludní začne o 14:00 hod. vianočná spoveď. Srdečne vás na ňu pozývame. Spovedať bude viacero kňazov. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. Večiereň z tohto dôvodu nebude.

V pondelok 24. decembra máme predvečer Narodenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. O 7:30 hod. budú kráľovské hodinky, o 15:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a o 21:00 hod. veľké povečerie s lítiou.

V prikázaný sviatok Narodenia Pána, 25. decembra, bude utiereň o 7:00 hod., sv. liturgie s myrovaním o 8:00 a 10:00 hod., veľká večiereň o 15:00 hod. a vianočný program o 16:00 hod., na ktorý vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývame. Po programe pozývame všetkých na spoločné agapé. Ak by niekto chcel niečo priniesť, nech tak urobí pred samotným programom.

Na druhý sviatok vianočný Zhromaždenia k presv. Bohorodičke, 26. decembra, budú sv. liturgie o 8:00 a 10:00 hod. O 13:00 hod. bude koledovanie Dobrej noviny a večiereň o 17:00 hod.

Vo štvrtok 27. decembra máme sviatok sv. prvomučeníka štefana. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii vás pozývame na Večer s koledou pri Betleheme.

V piatok 28. decembra je voľnica.

Celý program počas sviatkov Narodenia a Zjavenie Pána nájdete v Informátore, vzadu na dverách chrámu, ale aj na našej webovej stránke.

Prispieť na Dobrú novinu môžete v sakristii chrámu do konca roka 2018 alebo darcovskou sms správou.

Budúcu nedeľu 30. decembra zakončíme Jubilejný rok Prešovskej archieparchie archijerejskou sv. liturgiou v katedrálnom chráme o 10:00 hod., na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. O 20:30 hod. si môžete na TV LUX pozrieť záznam slávnostného galavečera pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, ktorý sa uskutočnil v utorok 11. decembra v Divadle J. Záborského v Prešove.

V nedeľu 6. januára 2019 budeme posviacať príbytky. Každý, kto má záujem, nech sa zapíše vzadu na papier. Svätiť byty začneme o 13:00 hod.

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov ako zriaďovateľ Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

V sakristii máme na predaj kalendár na stenu otcov baziliánov za 1,-€, nástenný kalendár so svätými na každý deň za cenu 7,-€ a vzadu na stolíku je rusínsky knižný kalendár za 3,-€.