Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Boží hrob. Svoj milodar môžete vhodiť do košíka vzadu na stolíku.

Budúcu nedeľu 27. septembra bude po všetkých sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

Vo štvrtok 24. septembra bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

V sobotu 26. septembra bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V dňoch 25. – 27. septembra sa uskutoční trojdnie modlitieb matiek pre skupiny našej farnosti.  Začiatok počas troch dní je o 15.45 hod. Srdečne pozývame pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.

Dary: zo slávnosti prvej sv. spovede darovali rodičia detí 200,-€ na chrám. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

OPATRENIA v čase KORONAVÍRUSU

Drahí bratia a sestry, keďže sa okres Prešov momentálne nachádza v oranžovej farbe epidemiologického semafora, platia aj pre nás z toho plynúce opatrenia. Nabádame vás preto k ich dodržiavaniu. To znamená, že do chrámu aj naďalej prichádzame v rúškach a s aplikovaním dezinfekcie pri vstupe. V chráme je opäť vyznačené šachovnicové sedenie, ktoré potrebujeme rešpektovať (okrem členov spoločnej domácnosti). Aj tí, ktorí budú stáť, majú rešpektovať odstup min. 2 metre. Po naplnení kapacity chrámu je potrebné, aby ste zostali vonku s dodržaním rozostupov. K sv. prijímaniu prichádzame tiež v rozostupoch, v rade stojíme s nasadením rúškom, skladáme si ho až pred kňazom, prijmeme Eucharistiu na ruku, pred kňazom si ju vložíme do úst, nasadíme si rúško a odchádzame na svoje miesto. Tieto opatrenia nadobúdajú platnosť okamžite. Vopred vám ďakujeme za ich dodržiavanie ako tomu bolo aj doteraz. O každej zmene, ktorá nastane, vás budeme včas informovať.