Od pondelka 16. novembra je opäť dovolené sláviť sv. liturgie pre veriacich pri zaplnení 50% kapacity (pre nás to je 110 osôb na sedenie, nie státie). Tých, ktorí sa rozhodnete prísť do chrámu, prosíme, aby ste zaujali miesto v laviciach pri zachovaní šachovnicového sedenia (miesta označené bielym lístkom alebo na stoličkách). Miesta na státie nie sú vyhradené! Sv. liturgie budú od tohto dňa slávené už vo zvyčajných časoch, t.j. pondelok – sobota: 6.30 a 18.00 hod., v piatok 17.30 hod. V nedeľu bude utiereň o 6.30 hod., sv. liturgie o 7.30, 9.00 a 10.30 hod. a večiereň o 17.00 hod. Všetci chorí, seniori a tí, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia, môžu aj naďalej ostať doma. Dišpenz od účasti na nedeľnej sv. liturgii je v platnosti aj naďalej.

Pristúpiť k sv. spovedi budete môcť počas celého budúceho týždňa pred rannými i večernými sv. liturgiami (ráno od 6.00 do 6.30 hod. a večer od 17.00 do 18.00 hod., v piatok od 16.30 do 17.30 hod.). Pripomíname, že získať odpustky pre duše v očistci môžeme počas celého mesiaca november, zvlášť, keď už môžeme prísť do chrámu a navštíviť cintorín.

V dnešný deň, 15. novembra, vstupujeme do radostného pôstneho obdobia pred Vianocami – filipovky.

V pondelok večer sa pomodlíme Moleben pred Narodením Ježiša Krista. V utorok bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s požehnaním relikviami. V stredu bude nácvik chrámového zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok pozývame deti na detskú sv. liturgiu, najmä deti, ktoré sa nahlásili na prvú sv. spoveď. Špeciálna bude tým, že po nej budeme požehnávať deti v chráme ako je zvykom na sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

V pondelok 16. novembra je výročie ukončenia sv. misií v našej farnosti. V tento deň môžete získať plnomocné odpustky pri našom misijnom kríži za splnenia obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).

Piatok 20. novembra je opäť dňom modlitby a pôstu za odvrátenie pandémie.

V sobotu 21. novembra máme sviatok Vstupu Presv. Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 a o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlime v piatok večer po sv. liturgii.

V nedeľu 22. novembra máme Nedeľu Krista Kráľa. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 7.30, 9.00 a 10.30 hod. Pri všetkých bude myrovanie.

Stále si môžete objednať časopis Slovo na rok 2021 (16,-€/rok) a Misionár na rok 2021 (13,-€/rok) v sakristii chrámu.

V sakristii si môžete vyzdvihnúť nové čísla časopisov Slovo a Misionár. Taktiež si ich môžete zakúpiť vzadu zo stolíka. Na predaj ponúkame aj časopis Blahovistnik a Milujte sa!