Každodenná večiereň bude o 17:00 hod. Po nej vás pozývame na modlitby chvál o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov a biblická škola nebudú, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod.

Akatist k Ježišovi Kristovi bude v stredu a piatok večer po sv. liturgii.

V utorok 13. júna odznie pri večernej sv. liturgii katechéza o fatimských zjaveniach. Po sv. liturgii bude mariánske večeradlo, pri ktorom môžeme získať úplné odpustky pri splnení náležitých podmienok.

Vo štvrtok 15. júna máme sviatok Najsvätešej Eucharistie. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním.

V sobotu 17. júna vás pozývame na evanjelizačnú konferenciu OHEŇ, ktoré sa uskutoční v hádzanárskej hale Tatrana na ul. Jána Pavla II. od 9:00 hod. Program podujatia nájdete vzadu na plagáte.

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi bude v sobotu 17. júna po rannej sv. liturgii.

Pozývame vás na stretnutie s mystičkou Myrnou Nazzour, ktoré bude v našom chráme piatok 30. júna. O 17:30 hod. bude sv. liturgia a po nej svedectvo s diskusiou. Plagát s ďalšími miestami, kde vydá svedectvo, nájdete vzadu na nástenke.

Informujeme vás o tom, že Apoštolská Penitenciária vo Vatikáne na žiadosť KBS udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva v chráme pred Najsv. Eucharistiou vystavenou pri adorácii alebo uschovávanou v bohostánku (každý štvrtok pri večernej adorácii alebo pred každou sv. liturgiou pri modlitbe Korunky BM). Ďalšie spôsoby sú uvedené v dekréte, ktorý nájdete vzadu na nástenke alebo sa o nich môžete informovať v sakristii chrámu.

Riaditeľka Gymnázia bl. P. P. Gojdiča vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na bilingválnu formu štúdia, ktoré sa uskutoční 20. júna 2017. Prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci 8-ročných gymnázií do 14. júna 2017.