Dočasné obmedzenie slávenia verejných bohoslužieb v našej farnosti

Drahí bratia a sestry, veriaci našej farnosti. Ubehli už dva týždne čo sa spolu nestretávame pri spoločnom liturgickom slávení v našom chráme. Uvedomujeme si, že to nie je pre vás ľahké ostať doma a neprichádzať do chrámu. No aj napriek rôznym dôvodom, ktorými môžete argumentovať potrebu eucharistického života v tomto čase zákazu, vás chceme ubezpečiť o našich modlitbách a denno-denných požehnaniach, ktoré vysielame cez zatvorené dvere a múry chrámu k vám všetkým. Nechceme, aby to znelo ako klišé, ale v týchto dňoch je skutočne NAJLEPŠIE OSTAŤ DOMA. A ak už potrebujeme ísť von, nezabudnime si NASADIŤ RÚŠKA, aby sme chránili seba a ostatných a išli príkladom. Ako kresťania sme predsa pozvaní byť svetlom sveta a byť poslušnými nielen svojim cirkevným predstaveným, ale aj svetským predstaviteľom, za ktorých sa denno-denne modlime. Povzbudzujeme vás, aby sa tak dialo aj naďalej. Svojimi modlitbami im pomáhajme niesť toto neľahké bremeno v týchto časoch, ktoré mnohí z nás nikdy nezažili. Ubezpečujeme vás, že ani pre nás kňazov to nie je ľahká situácia. Sláviť sv. liturgie v prázdnom chráme, aj keď vieme, že mnohí ste s nami, nie je vôbec prirodzené.

Keďže sa pomaly, ale isto, blížia sviatky Paschy – Veľkej noci, z nášho Arcibiskupského úradu v Prešove sme obdržali usmernenia, ktoré vám prinášame. Obsahujú nové informácie, ktoré sa týkajú nášho duchovného života v tomto čase obmedzení súvisiacich so šírením koronavírusu. Prinášame vám ich v tomto poradí. Prosíme vás, aby ste sa s nimi oboznámili a ich pochopením, prijatím a dodržiavaním prispeli k duchovnej pohode, ktorú teraz tak všetci veľmi potrebujeme. Všetky tieto usmernenia nájdete aj v chráme na nástenke pri vchodových dverách.

USMERNENIE K SVIATKOM PASCHY
A K VYSLUHOVANIU SV. SPOVEDE POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

NÓTA APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE OHĽADOM SVIATOSTI
ZMIERENIA V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE
O UDEĽOVANÍ MIMORIADNYCH ODPUSTKOV VERIACIM
V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

Okrem toho chceme upozorniť všetkých našich seniorov, ktorí sú sami a ktorí sa možno boja výjsť vonku a nakúpiť si, aby sa nebáli kontaktovať nás a požiadať nás o pomoc. Tesne pred zákazom sláviť verejne bohoslužby sme slávnostne spustili projekt FARSKEJ CHARITY. Jej úlohou je slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú. Sme presvedčení, že teraz ste to vy, preto vám ponúkame túto formu pomoci. Tieto slová adresujeme aj všetkým vám, ktorí viete o týchto ľuďoch a ste presvedčení, že by nás oni sami nikdy o pomoc nepožiadali. Prosíme vás, informujte nás.

PONÚKANÁ POMOC SENIOROM
GRÉCKOKATOLÍCKEJ ARCHIEPARCHIÁLNEJ CHARITY PREŠOV

o. Peter Kačur, správca farnosti