Aktuálne oznamy k 5. januáru 2020

Budúcu nedeľu 12. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Jej účelom je podporiť rozvoj teologickej fakulty a našich cirkevných škôl.
Dnes, v nedeľu 5. januára, máme Predvečer Zjavenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. O 15:00 hod. bude veľká večiereň s veľkým svätením vody a o 21:00 hod. veľké povečerie s lítiou.
V pondelok 6. januára máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. O 7:00 hod. bude utiereň a o 8:00 a 10:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním. Od 13:30 hod. budeme požehnávať príbytky. Vo Veľkom Šariši bude sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním o 10:00 hod.
V utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu veľkej večierne.
V piatok 10. januára bude po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov.
V nedeľu 12. januára vás pozývame na modlitby chvál o 18:00 hod.
V sobotu 1. februára vás pozývame na fatimskú sobotu nášho dekanátu. Kto by mal záujem zúčastniť sa, nech sa nahlási v sakristii chrámu.