Zbierka pre potreby farnosti bude 11. mája po oboch sv. liturgiách.

Dnes o 17:00 hod. bude večiereň a po nej Eucharistická poklona.

Moleben k Bohorodičke sa pomodlime v pondelky a štvrtky po večerných sv. liturgiách.

Vo štvrtok 8. mája bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod.

Stretnutie s o. arcibiskupom pre mladých nad 14 rokov bude v sobotu 10. mája v Prešove. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii. Konkrétny program nájdete vzadu na plagáte na nástenke.

Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí bude v piatok 9. mája po večernej sv. liturgii.

11. mája (budúcu nedeľu) sa uskutoční odpustová slávnosť v Hrabskom ku cti bl. V. Hopka.

Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu 18. mája o 10:00 hod. a prvá sv. spoveď v sobotu 17. mája o 9:00 hod.

24. mája (sobota) bude púť do Krakova k Božiemu milosrdenstvu. Vzadu na stolíku je papier, na ktorý sa môžete zapisovať a zaplatiť zálohu 5,-€ v sakristii.

Aj počas dnešnej nedele máte možnosť podpísať petíciu na vypísanie referenda o ochrane rodiny. Svoje podpisy môžete odovzdať vzadu pri východe z chrámu na pripravené petičné hárky. Podpísať petíciu je možné počas celého týždňa. Prosíme vás, aby ste vypĺňali všetky údaje, t.j. meno a priezvisko, presnú adresu bez skratiek, celý dátum narodenia a podpis. Všetko musí byť čitateľné.

Prosíme vás o modlitby za Archieparchiálne zhromaždenie, ktorého prvé zasadnutie bude v piatok 30. mája.

Vyšlo nové číslo Slova a Misionára.