Dnes je po sv. liturgii jarná zbierka na charitu. Využime túto príležitosť a prejavme svoju vieru aj almužnou tým, ktorí ju skutočne potrebujú.

Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni zdržanlivosť od mäsa.

V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude (jarné prázdniny). V utorok večer budú modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude po VPDčke stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami (v stredu a piatok od 6:30 do 7:00 hod.). Na prvý piatok 2. marca nebude celodenná adorácia a ani Korunka Božieho milosrdenstva so žalmami. Po VPDčke bude zvonček na podporu práce s deťmi a mladými farnosti.

Vo štvrtok 1. marca sa po večernej sv. liturgii pomodlime parastas za zosnulých.

Tretia zádušná sobota bude 3. marca. Po rannej sv. liturgii obetovanej za zosnulých bude panychída s hramotami.

Táto sobota je zároveň aj fatimskou. Mariánske večeradlo sa pomodlime o 17:00 hod.

V nedeľu 4. marca ideme na zbierku do farnosti Nižný Tvarožec. Odchod od chrámu bude ešte upresnený. Dobrovoľníci, ktorí by chceli pomôcť so zbierkou, sa môžu zapísať vzadu na papier.

V pondelok 26. februára pozývame záujemcov o lezenie na lezeckej stene do lanového areálu na Sídlisku 3. Spoločný zraz je o 9:00 hod. pri chráme. Všetko potrebné na lezenie dostanete na mieste. Poplatok na osobu je 5,-€.

V stredu 7. marca vás pozývame na stretnutie s o. Jozefom Marettom, ktoré sa uskutoční po VPDčke tu v našom chráme. Keďže sa nám o. Jozef prihovorí s biblickou tématikou s možnosťou diskusie, VPDčka v túto stredu začne už o 17:00 hod.

Deti a mladých vo veku 9 – 30 rokov pozývame na víkendovku do Juskovej Voli v termíne 9. – 11. marec (piatok – sobota). Záujemcov potrebujeme nahlásiť do 1. marca. Tí, ktorí by ste mali záujem, príďte sa nahlásiť do sakristie chrámu, a to čím skôr. Farnosť sa bude finančne podieľať pre každého záujemcu na výdavkoch spojených s dopravou a pobytom. Doprava je objednaným autobusom tam aj späť. Bližšie info nájdete vzadu na nástenke.

Na stolíku nájdete nové číslo časopisu Slovo a farský Informátor.

Vzadu na stojanoch nájdete pôstnu krabičku, ktorú si môžete vziať domov a podľa priložených inštrukcií podporiť daný projekt v rámci slovenskej charity.