Nácvik chrámového zboru Hlahol bude v pondelok 16. decembra po večernej sv. liturgii.

V utorok 17. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva všetkých, ktorí majú záujem o riešenie problémov rozvedených a ľudí prechádzajúcich rodinnou krízou, na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 17. decembra 2013 v Katolíckom kruhu, Jarkova 77, o 17:00 hod.

Moleben pred narodením Pána sa pomodlíme v stredu 18. decembra po večernej sv. liturgii.

V piatok 20. decembra bude po detskej sv. liturgii nácvik vianočného pásma.

Predvianočná sv. spoveď bude tu v našom chráme budúcu nedeľu 22. decembra. Začne o 15:00 hod. Prosíme tých, ktorí chcú pristúpiť k sv. spovedi, aby prichádzali priebežne, najlepšie hneď od začiatku. Nenechávajte si ju na koniec.

Budúcu nedeľu 22. decembra sa uskutoční vianočná burza po sv. liturgiách.

Pozývame rodičov a detí, ktorí sa chcú zapojiť do prípravy výrobkov na vianočnú burzu, aby prišli v sobotu 21. decembra 2013 o 13:30 hod. do nášho chrámu. Tešíme sa na vás.

Pozývame vás na vianočný koncert kňazského zboru sv. Jakuba s katechézou v Chráme Povýšenia sv. Kríža na Sekčove 26. decembra o 18:00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii.

Vzadu zo stolíka si môžete zobrať nové číslo Informátora. Je v ňom uvedený liturgický program na sviatky Narodenia Pána a Bohozjavenia.

Podrobný program liturgických slávení našich farností v meste Prešov bude uvedený na plagáte a na našej farskej webovej stránke sidlisko3.sk.

Na predaj vám ponúkame nástenný kalendár o. baziliánov v sume 1,-€. Môžete si ho zakúpiť v sakristii.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. s exegézou zo Starého zákona a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod.

Tí, ktorí chcete, aby k vám prišli koledníci Dobrej noviny, zapíšte sa vzadu na papier. Koledovať budú 26. decembra o 14:00 hod. Taktiež sa zapíšte tí, ktorí si chcete dať posvätiť byt na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2014 popoludní.