Aktuálne oznamy k 11. februáru 2018

Budúcu nedeľu 18. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

Jarná zbierka na charitu bude v nedeľu 25. februára po oboch sv. liturgiách.

Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením o 17:00 hod. Po jej skončení budú modlitby chvál so svedectvom, ktoré bude mať sr. Helena Torkošová. Začnú o 18:00 hod.

Pondelok 12. februára je prvým dňom Veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mlieka, mäsa a vajec s pôstom. Počas tohto pôstneho obdobia je zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Zároveň vás informujeme, že v stredy a piatky ráno sv. liturgie nebudú. Namiesto nich sa pomodlime pôstne hodinky s čítaním zo Starého zákona, ktoré sa budeme modliť s brožúrok, ktoré pre vás máme pripravené. Budú začínať o 7:00 hod. Večer budú božské služby vopredposvätených darov, na ktoré vás srdečne pozývame.

V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa v tento deň nebude kvôli chrípkovým prázdninám na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby manželov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia pre manželov s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním manželov o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

V sobotu 17. februára bude po rannej sv. liturgii moleben k bl. P. P. Gojdičovi s požehnaním jeho relikviami.

Celý budúci týždeň (12. – 18. február) je národným týždňom manželstva. Pri večerných sv. liturgiách odznejú príhovory venované téme manželstva. V utorok po večernej sv. liturgii pozývame manželov na modlitby za svoje manželky a rodiny. Vo štvrtok pozývame manželov na tichú adoráciu, po ktorej bude požehnanie manželov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Pre manželov, ktorí sa chcú viditeľne zapojiť do tohto týždňa, sú vzadu na stolíku pripravené náramky a záložky. Môžete si ich vziať so sebou.

V nedeľu 25. februára ideme na zbierku do Petrovej. Odchod od chrámu bude o 9:00 hod. Potrebujeme viacerých dobrovoľníkov, keďže zbor kvôli pracovnej ceste dirigenta nebude spievať. Zapísať sa môžete vzadu na papier. O týždeň nato ideme na zbierku do Nižného Tvarožca.

Vzadu na stojanoch nájdete pôstnu krabičku, ktorú si môžete vziať domov a podľa priložených inštrukcií podporiť daný projekt v rámci slovenskej charity.

Aj tohto roku môžeme podporiť rodinu chlapca z našej farnosti, ktorý má autizmus, vyplnením tlačiva s 2% z dane. Pripomíname, že tlačivá je potrebné vyplniť dvojmo. Prvé necháte na daňovom úrade a druhé donesiete naspäť do sakristie k nám. Tlačivá nájdete vzadu na stojane. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Blahovistnik a Informátor.